Wil je starten met baby- en peuteropvang?

Inhoud

Bij de opstart van een groepsopvang, verhuis van een bestaande locatie en/of uitbreiding van een bestaande locatie van 9 plaatsen, moet een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur toegevoegd worden aan de vergunningsaanvraag bij het Agentschap Opgroeien. Dit is verplicht sinds 1 januari 2022. Het doel van dit advies is een duurzaam opvangaanbod te realiseren. Dit advies creëert ook mogelijkheden tot kennismaking, dialoog en samenwerking tussen de organisator en het lokaal bestuur.

Voorwaarden

Er gelden 4 criteria:

Criterium 1: Spreiding van de opvanglocaties.

Het bestaande opvangaanbod in de wijk waar het opvanginitiatief gelegen is, wordt bekeken. Op dit moment is er een dekkingsgraad van 39% op het volledige grondgebied van gemeente Beerse. Dat wil zeggen dat er per 100 kinderen 39 opvangplaatsen voorzien zijn. Zolang de dekkingsgraad onder de 50% blijft, spreken we van een hoge nood en zullen we dan ook voor elke wijk een gunstig advies leveren voor dit criterium.

Criterium 2: Bereikbaarheid van het opvanginitiatief. 

Het is belangrijk dat de kinderopvanglocatie gemakkelijk te bereiken is met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Ook ruimte voor parkeergelegenheid voor zowel wagen, fiets en wandelwagen is van belang bij dit criterium.

Criterium 3: Ligging van het opvanginitiatief ten opzichte van andere organisatoren.

Het is belangrijk om een goede spreiding van het aantal kinderopvangplaatsen te hebben. Daarom wordt er bekeken in welke straal er zich andere bestaande opvangorganisatoren bevinden.

Criterium 4: Samenwerking met sociale voorzieningen.

We vinden het belangrijk dat een kinderopvanginitiatief oog heeft voor de toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen. Daarom willen we dat kinderopvangaanbieders samenwerken met sociale voorzieningen zoals OCMW, scholen, Huis van het Kind. We verwachten dat elke aanbieder actief samenwerkt met het e-loket en enkel aanvragen behandelt die binnenkomen via het e-loket.

Procedure

De procedure verloopt in fases:

1. Indienen van de aanvraag

De aanvraag voor opportuniteitsadvies wordt aangevraagd per e-formulier dat ter

beschikking wordt gesteld op de website van gemeente Beerse.

2. Ontvangstbevestiging

Binnen 7 dagen na het indienen van de aanvraag voor opportuniteitsadvies, ontvangt de

aanvrager een e-mail met de ontvangstbevestiging. De aanvraag is volledig en ontvankelijk

als alle velden van het invulformulier correct werden ingevuld. De coördinator Opgroeien

vraagt, indien nodig, bijkomende informatie of documenten op om de aanvraag te

beoordelen.

3. Onderzoek

De Coördinator Opgroeien onderzoekt het dossier en toetst het aan de vooropgestelde

criteria van het lokaal bestuur. Dit gebeurt in samenwerking met het college van

burgemeester en schepenen en andere betrokken diensten (bv omgeving, …)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag. Zij krijgen

7 dagen de tijd om een advies aan het lokaal bestuur te bezorgen. Het advies is niet

bindend, maar kan wel meegenomen worden in het uiteindelijke advies van het lokaal

bestuur Beerse.

4. Formuleren van het advies

De coördinator Opgroeien formuleert een gemotiveerd advies op basis van de criteria.

Hierbij worden de voorstellen van het LOK in overweging genomen.

5. Terugkoppeling

Het advies wordt binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, via mail aan de

organisator bezorgd door de Coördinator Opgroeien.

6. Hoorrecht

De organisator heeft het recht om opmerkingen te formuleren bij het uitgebrachte advies.

Hij heeft het recht om de aanvraag toe te lichten en te reageren op het voorgestelde advies.

Hij richt zich hiervoor aan het lokaal bestuur binnen 30 dagen na het bezorgen van het

advies. De organisator wordt uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting.

Meer info

Het advies is een vorm van ondersteuning voor de organisator: hoe zinvol is het om de voorgestelde opvang te realiseren op de geplande locatie? Op die manier kan het lokaal bestuur werken aan het ontwikkelen van een duurzaam opvangaanbod met voldoende plaatsen binnen de gemeente.

Om het advies te kunnen formuleren werkt de dienst kinderopvang samen met de diensten Omgeving, mobiliteit en GIS.

Voor wie

Onderneming, Burger