Resultaten beschrijvend bodemonderzoek naar PFAS

HVZ Taxandria heeft recent een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren in verband met de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in Beerse (Bisschopslaan 52). Uit dit onderzoek is gebleken dat er op een beperkt aantal percelen een verontreiniging met PFAS aanwezig is.

Wat zijn PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die water-, vuil- of vetafstotend zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotend textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je niet kwijtgeraakt uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Analyses van bodem en grondwater 

Naar aanleiding van de verhoogde PFAS-waarden op het terrein van de brandweerkazerne werd er een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd, om zo de verontreiniging verder in kaart te brengen en de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter te kunnen inschatten. Dit gebeurt onder meer door boringen uit te voeren (voor staalname van het vaste deel van de aarde) of peilbuizen te plaatsen (voor staalname van het grondwater). Dit BBO is nu afgerond. De OVAM heeft het beschrijvend bodemonderzoek ontvangen en goedgekeurd. Uit dat onderzoek blijkt dat er op een beperkt aantal percelen een verontreiniging van PFAS aanwezig is. Voor deze percelen is er een saneringsplicht en zal een bodemsaneringsdeskundige een bodemsaneringsproject opstellen. Nadat de OVAM akkoord is gegaan met het bodemsaneringsproject en hiervoor een vergunning heeft verleend, kan er worden overgegaan tot de effectieve sanering.

Maatregelen voor omwonenden

Voor de verontreinigde percelen zijn er gebruikersadviezen opgesteld. De OVAM heeft de eigenaars/gebruikers/exploitanten van verontreinigde gronden op de hoogte gebracht van deze adviezen via een bodemattest.

Opheffing no-regretmaatregelen

Omdat het beschrijvende bodemonderzoek de omvang van de verontreiniging met PFAS in kaart brengt, is dus geweten waar deze verontreiniging zich bevindt. Bijgevolg zijn de eerder geadviseerde no regret-maatregelen niet meer van toepassing. De inwoners binnen een straal van 500m rond het perceel van de brandweerkazerne zullen hierover op de hoogte worden gebracht via een bewonersbrief.
De DOV-verkenner en de PFAS-Vlaanderen website zullen ook worden aangepast.

No-regretmaatregelen voor omwonenden Janssen Pharmaceutica

Het onderzoek is nog lopende. Bewoners binnen een straal van 100 meter rond de site van Janssen Pharmaceutica (Turnhoutseweg 30) volgen best onderstaande adviezen om een mogelijke verdere blootstelling aan PFAS te beperken:  

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelf-geteeld fruit. 
 • Eet geen eieren van eigen kippen. 
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen. 
 • Gebruik compost niet als meststof voor je tuin. 
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait. 
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Gebruik geen grondwater.
 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water. 
 • Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

Meer info

 • Op de website www.bodemkwaliteit.be. De eigenaars van een grond kunnen daar ook de bodemverontreinigingsfiche raadplegen.
 • Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
 • Voor lokale informatie kan je terecht op de gemeentelijke website of bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor milieu (milieu@beerse.be of tel. 014 62 25 87). Bijkomende algemene vragen over PFAS kan je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be
Gepubliceerd op woensdag 7 feb 2024 om 06:24