Ontsluiting opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Gerealiseerd
Start: 04-06-2004
Einde: 26-04-2007
De voorgestelde nieuwe ontsluiting voor Kanaalzone West door de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt onderzocht en geïntegreerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De voorgestelde nieuwe ontsluiting voor Kanaalzone West door de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt onderzocht en geïntegreerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De Vlaamse regering heeft op 4 juni 2004 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout definitief vastgesteld. Via dit GRUP besliste Vlaanderen dat de bedrijven in de kanaalzone mochten blijven. Op deze regionale bedrijventerreinen werd watergebonden transport aangemoedigd, maar het was voor bestaande bedrijven niet verplicht. De slechte ontsluiting door dorpskernen, woonomgevingen en langs schoolpoorten, moest opgelost worden.

De door de toenmalige Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voorgestelde nieuwe ontsluiting voor de Kanaalzone West – zijnde Rijkevorselseweg / Kanaalweg / Nieuwe brug ter hoogte van Waterblokstraat / Waterblokstraat / Nieuwe Dreef / Antwerpseweg - werd na de goedkeuring van het gewestelijke RUP concreet door het lokaal bestuur Beerse verder onderzocht. In dit onderzoek (‘Omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal-West’), werd vastgesteld dat de realisatie van het voorgestelde wegtracé technisch en financieel moeilijk gerealiseerd kon worden. Daarom werd een alternatief uitgewerkt waarbij er een nieuwe brug gebouwd zou worden ten westen van Wienerberger nv en Aurubis Beerse nv. Deze nieuwe brug zou aan de zuidzijde van het kanaal aansluiten op een nieuw aan te leggen weg, die op haar beurt verder zou aansluiten op de Nieuwe Dreef ter hoogte van de (goederen)toegang van Aurubis Beerse nv.

Dit alternatief tracé werd in 2006 geïntegreerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De nieuwe verbinding ‘Rijkevorselseweg-Nieuwe Dreef’ werd daarbij in het bindend deel van het GRS geselecteerd als een lokale verbindingsweg type I. De gemeenteraad van Beerse stelde op 21 december 2006 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vast. De deputatie keurde vervolgens het gemeentelijk structuurplan goed op 26 april 2007.