Varianten verder onderzocht en vastgelegd

Gerealiseerd
Start: 01-05-2013
Einde: 18-12-2014
De twee overblijvende wegtracés ten zuiden van het kanaal, Nieuwe Dreef en Parallelweg, worden gelijktijdig onderzocht.

Hiervoor was een gebiedsgerichte aanpak nodig, met een goede afstemming van ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, economie, ecologie, natuur, water, landschap, enzovoort.  In het rapport ‘Gebiedsgerichte visie – Ontsluitingsweg Kanaalzone West’ werd voor elk tracé een afzonderlijke visie uitgewerkt, waarbij de conclusies uit het goedgekeurde Plan-MER telkens werden geïntegreerd. De twee tracés werden onderling met elkaar vergeleken op een reeks criteria. Op 23 oktober en 18 december 2014 heeft de gemeenteraad deze studie besproken. De gemeenteraad besloot op18 december 2014 het volgende:

“In het dossier ontsluitingsweg Kanaalzone West het tracé als volgt vast te leggen:

  • voor wat betreft de noordelijke ontsluiting: het alternatief Noord Structuurschets
  • voor wat betreft de zuidelijke ontsluiting: het alternatief Zuid Nieuwe Dreef”

Via het gemeenteraadsbesluit werd de tracékeuze uit het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Beerse door de gemeenteraad dus nog eens herbevestigd.