Naar inhoud

Aanvragen tot omgevingsvergunning

U vindt hieronder een overzicht van alle lopende onderzoeken op het grondgebied van onze gemeente.

Inkijken van het openbaar onderzoek kan, na afspraak en zolang het openbaar onderzoek loopt, bij de gemeentelijke dienst omgeving. Een afspraak maken kan via mail - omgeving@beerse.be of telefonisch 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket/publiek loket.

Meer info:

  • Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.
  • De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door: aanplakking van een gele affiche ter plaatse, de publicatie op de website van de gemeente, de individuele kennisgeving naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt, ed.
  • Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.
  • Lopende openbare onderzoeken kunt u bekijken op het publiek loket. Via die weg kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Let wel: auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken.
  • Het indienen van een bezwaarschrift wordt bij voorkeur gedaan via het omgevingsloket. Je kan een bezwaarschrift ook persoonlijk en tegen ontvangstbewijs afgeven op het onthaal van het gemeentehuis. Bij afgifte van een bundel bezwaarschriften, ontvang je slechts één ontvangstbewijs. Er worden geen kopies van bezwaarschriften meegegeven.

“Op 20 maart 2020 stelde Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast.

Daarnaast had de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. In het Nooddecreet werd opgenomen dat de Vlaamse Regering in deze uitzonderlijke situatie bepaalde dwingende termijnen, zoals een beslissingstermijn, kon opschorten of verlengen, en maatregelen kon treffen voor andere procedurele of administratieve verplichtingen, zoals de organisatie van een openbaar onderzoek of de organisatie van een hoorzitting.

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen was omwille van de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders werd het noodzakelijk geacht restricties op te leggen aan de mogelijkheden tot het organiseren van een openbaar onderzoek en deze te koppelen aan de einddatum van de maatregelen inzake omgevingsvergunningen, 24 april 2020. Deze datum wordt niet verlengd.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • Lopende openbare onderzoeken die vanaf 25 maart 2020 verplicht werden opgeschort, opnieuw beschikbaar gesteld zijn voor inzage.
  • De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken sinds 24 april 2020 mogelijk is.

Bezwaren die ingediend werden in de periode van 24 maart tot en met 24 april 2020 zijn geldig, en worden in de verdere procedure behandeld.”

Overzicht