Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Inhoud

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Vanuit de Vlaamse Overheid zijn wij als lokaal bestuur verplicht om je te informeren dat alle documenten aangaande:
  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage
via onze website te raadplegen zijn. We verwijzen je daarvoor graag door naar www.vlaanderen.be/stikstof

Je kan uiteraard ook alle documenten bij onze dienst milieu komen inkijken - steeds na afspraak.