Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Inhoud

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Lokaal bestuur Beerse beschikt over volgende machtigingen:

 • Beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 m.b.t. de aanvraag van Bibnet t.b.v. de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden;
 • Beraadslaging FO nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst financiën aan de Vlaamse Steden en Gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten.
 • Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 betreffende de aanvraag t.b.v. gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319).
 • Beraadslaging FO nr. 14/2016 houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn.
 • Beraadslaging FO nr. 18/2015 over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de peroonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen voor de Identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen.

Lokaal bestuur Beerse beschikt over volgende protocollen:

 • Protocolakkoord met de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 • Protocolakkoord met de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de Gemeente Beerse en OCMW Beerse in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering naar Lokaal Bestuur Beerse in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van persoonsgegevens van inburgeraars opgenomen in het cliëntvolgsysteem, met het oog op de inschakeling in het lokaal inclusief integratiebeIeid, vermeld in artikel 4, Ei4, 2 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
 • Protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Fluvius CVBA en Lokaal Bestuur beerse in het kader van activiteiten inzake riolering.
 • Protocol voor de verwerking van persoonsgegevens tussen Together We Care vzw en Lokaal Bestuur Beerse in kader van het Born in Belgium project.
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap Onroerend Erfgoed naar LB Beerse.
 • Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap justitie en handhaving en Lokaal Bestuur Beerse in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform.
 • Protocol voor het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform en het verwerken van bepaalde Persoonsgegevens.
 • Protocol voor het gebruik van de Vlaamse Huisvestingstool.
 • Protocol tussen Agentschap Digitaal Vlaanderen en Lokaal Bestuur Beerse voor het gebruik van de MAGDA Documentendienst.
 • Protocol tussen Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van Gezinsbeleid (VUTG) en OCMW Beerse voor het delen van persoonsgegevens in het kader van "iedereen digitaal".