Kernversterking en detailhandel

Inhoud

Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Beerse en het project Kernwinkel- en winkelgroeigebied - Ondersteuning handelsinitiatieven.

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed dat premiestelsels voorziet voor handelsinitiatieven in het kernwinkel- en winkelgroeigebied. Dit reglement heeft als doelstelling deze gebieden te versterken door het aantrekken van nieuwe of het herlocaliseren van bestaande handelsactiviteiten.

Voorwaarden

De subsidie betreft enkel handelspanden met als functie handel, horeca of dienstverlening (of die deze als eindbestemming hebben): 

 • die in de in artikel 6 omschreven doelgebieden zijn gelegen
 • die als zodanig door het college van burgemeester en schepenen stedenbouwkundigvergund zijn
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften
 • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak
 • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan, maar waar een nieuwe handelsinvulling wordt voorzien.

Procedure

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die houder is van zakelijke rechten op het handelspand of ruimten boven/achter het handelspand,zoals:

 • de volle eigenaar
 • de vruchtgebruiker
 • de erfpachter; de opstalhouder
 • de huurder van de commerciële ruimte in het handelspanden met dien verstande dat die daar zelf de handelsactiviteit uitoefent. 

Per pand kan slechts één aanvraag gebeuren.

Enkel handelspanden gelegen in de doelgebieden die zijn omschreven in het subsidiereglement komen in aanmerking.

Wat meebrengen

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de dienst economie en via de gemeentelijke website
 • een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, namelijk een kopie van de onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt.

Kostprijs

De subsidie bestaat uit een som van 2 500 euro, die zal gespreid worden over 2 jaar, ten behoeve van de algemene uitbating van de handelszaak.
Als bijkomende ondersteuning wordt eveneens een publicitaire subsidie van maximum 500 euro voorzien ten behoeve van de uitbating van de handelszaak.
De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

Uitzonderingen

Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door het lokaal bestuur aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de subsidie één van volgende feiten plaatsvindt: het overlijden, de ontbinding, het stopzetten of het faillissement van de aanvrager; de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand.

Voor wie

Onderneming