Kmo-groeisubsidie- steun voor groeitrajecten bij kmo's

Inhoud

Kmo's die een groeisprong willen realiseren kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven van de kennis die nodig is om te groeien. Groeien kan op verschillende manieren:

 • door transformatie
 • door innovatie
 • door internationalisering

De kmo kan de kennis verwerven op twee manieren:

 • zich laten adviseren door een dienstverlener. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend of geregistreerd te zijn.
 • een werknemer aanwerven die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of halftijds).

Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waarvoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren.

De maatregel is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De maatregel vervangt het vroegere strategisch advies van de kmo-portefeuille en afgeschafte steunmaatregelen als:

 • de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies
 • de aanwervingspremie voor kennismanagers
 • de kmo-haalbaarheidsstudie met starterspakket.

Voorwaarden

Vlaamse kmo's en beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie wanneer zij

 • een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest
 • tot de privésector behoren (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%)
 • qua omzet en aantal werknemers voldoen aan de Europese kmo-definitie
 • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (de nacebel-code van jouw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 januari 2016)
 • voldoende aantoonbare groeiambitie hebben.

Zowel nieuw opgerichte als bestaande ondernemingen kunnen een beroep doen op de groeisubsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20 000 euro (excl. btw). Een kmo kan per jaar en per groeitraject maximaal één subsidie-aanvraag toegekend krijgen.

De kosten die in aanmerking komen bij extern advies en interne aanwerving zijn vastgelegd.

Procedure

Aanvraag indienen

Je vult de online subsidieaanvraag in. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een projectbeschrijving op te laden, je kan hiervoor een ontwerp van projectbeschrijving gebruiken.

Als je steun aanvraagt voor advies van een dienstverlener moet je naast de projectbeschrijving, ook een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener opladen. De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

 • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer
 • de naam van de kmo en zijn ondernemingsnummer
 • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
  • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo
  • het te bereiken einddoel van het advies
  • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener
 • de startdatum van de prestaties
 • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo
 • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

Indien je met meerdere dienstverleners samenwerkt, moet je met elke dienstverlener een overeenkomst afsluiten en die opladen bij de subsidieaanvraag.

Als je steun aanvraagt voor de aanwerving van een strategische medewerker, moet je naast de projectbeschrijving ook de volgende documenten opladen bij jouw subsidieaanvraag:

 • vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel
 • organigram van jouw onderneming met aanduiding hierin van de plaats van de strategische medewerker.
Mondelinge toelichting van de aanvraag

Na de indiening wordt jouw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid op basis van een aantal beoordelingscriteria. Indien het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, word je uitgenodigd om jouw dossier mondeling toe te lichten aan minstens twee dossierbehandelaars.

Voor een mondelinge toelichting wordt ongeveer 30 minuten voorzien. Tijdens de toelichting geeft de ondernemer een korte schets (ongeveer 10 min.) van het groeitraject en vermeldt daarbij welke bijkomende kennis vereist is om het groeitraject te realiseren. Daarna volgt een vragenronde om de inhoudelijke aspecten van het groeitraject verder toe te lichten. Indien je samenwerkt met een dienstverlener wordt ook je dienstverlener uitgenodigd op de mondelinge toelichting.

De mondelinge toelichting vindt plaats in de regionale gebouwen van de Vlaamse overheid (VAC’s) op vastgelegde tijdstippen.

Beslissing
De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing per post.

Uitbetaling
De uitbetaling moet aangevraagd worden via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken. Naargelang het type steun (advies of aanwerving of beide), worden er andere bewijsstukken opgevraagd en zal de uitbetaling ook anders verlopen.

Belangrijk: de gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 11 mei 2019, kunnen de adviesprestaties/arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 juni 2019. De subsidie kan dus nooit retro-actief worden toegekend.

Het doorlopen van de procedure duurt maximaal ongeveer 2 maanden.

Kostprijs

Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25 000 euro steun krijgen (in totaal dus maximaal 50 000 euro) per jaar. Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.

externe versterking = consultancyinterne versterking = aanwerving
steunpercentage 50%, maximaal jaarlijks steunplafond van 25 000 eurosteunpercentage 50%, maximaal jaarlijks steunplafond van 25 000 euro

Uitzonderingen

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de feitelijke vereniging
 • de stille handelsvennootschap
 • de maatschap

Voor wie

Onderneming