Gemeentelijk onderwijs

Inhoud

Sinds 2003 vormen alle gemeentescholen van Beerse samen de ‘Scholengemeenschap Beerse’ (SGB):

De scholen streven met de SGB heel wat doelstellingen na met volgende speerpunten in de focus:

  • nauw samenwerken;
  • efficiënt gebruikmaken van de beschikbare middelen;
  • verder uitbouwen van het management;
  • verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen.

De verwezenlijking van die speerpunten wordt in de hand gewerkt door een algemeen beleid te ontwikkelen om op schoolorganisatorisch niveau en in onderwijskundige aspecten de krachten te bundelen. Dat gebeurt met respect voor de schooleigen aanpak en de cultuur van de individuele school en heeft een positieve invloed op de onderwijskwaliteit.

Belangrijke beslissingen worden na gezamenlijk overleg in het directiecollege genomen. De SGB hanteert een integraal personeelsbeleid, waarbij objectief begeleiden en beoordelen een leidraad is om te komen tot hogere kwaliteit.
De expertise van leerkrachten wordt aangewend voor elke leerling van de scholengemeenschap. Daarom worden heel wat personeelsleden schooloverstijgend ingezet: o.a. de ict-coördinator, zorgcoördinator, administratief medewerkers, leermeesters en de directeur coördinatie-scholengemeenschap. Daardoor krijgen de leerlingen alle kansen om in de sterk evoluerende maatschappij hun ‘mannetje’ te staan.

Vacantverklaring

Met het oog op de benoemingen op 1 januari maakt het schoolbestuur de vacante betrekkingen openbaar. Bijgaand de mededeling vacantverklaring met bijlagen.

Tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD)
Als je in dienst bent of in dienst bent geweest bij het schoolbestuur van de gemeente Beerse en aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je een voorrangsrecht verwerven op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Wanneer je een beroep wenst te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) moet je vóór 15 juni via een aangetekende brief kandideren bij het schoolbestuur van het lokaal bestuur Beerse.