Kerstterras - standplaats

Inhoud

Jaarlijks organiseert het lokaal bestuur i.s.m. wijkraad Beerse een kerstterras dat minimaal twee weken, maximaal 3 weken uitgebaat wordt. Dit terras gaat van start tijdens het volledige weekend voor kerstavond.De uitbating gebeurt vanuit een kerstchalet in de omgeving van het Tempelhof. De openingsuren van het kerstterras zijn van 16 tot 23 uur, op feestdagen van 13 tot 20 uur. Het openingsweekend wordt de uitbating gedaan door de wijkraad, de daaropvolgende dagen wordt de uitbating telkens door een andere vereniging gedaan volgens het solidariteitsprincipe.

Voorwaarden

Het kerstterras is een manifestatie ter bevordering van het leven in de gemeente. Zoals bepaald in artikelen 7 en 9 van dit KB mogen aan zulke manifestatie deelnemen:

  • plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of deze die uitgenodigd zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde en de verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen;
  • verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van FinanciĆ«n;
  • particulieren, voor zover zij goederen verkopen ten voordele van een vereniging voor een doel omschreven in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 en voor zover zij een vergunning niet-commerciĆ«le verkopen op naam van de vereniging kan voorleggen.

Uitbating van het kerstterras kan ook in het kader van goede doel-acties georganiseerd door zowel particulieren, handelaars als verenigingen. Deelnemers 'goed doel' kunnen onder volgende voorwaarde een openingsdag toegewezen krijgen:

Het doel waarvoor de actie gevoerd wordt heeft een menslievend of sociaal karakter, is bedoeld ter verdediging en promotie van de natuur of dierenwereld, of wordt opgezet ten gevolge van een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.

Procedure

De inschrijvingen zijn jaarlijks tussen 1 september en 15 oktober via het e-formulier met de mogelijkheid om voorkeursdata voor uitbating door te geven.

De gemeentelijke administratie beoordeelt de inschrijvingen en stelt een deelnemerslijst en planning op.

Dit wordt eind oktober ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij het opmaken van de deelnemerslijst wordt voorrang verleend aan deelnemers wiens aanbod strookt met het Kerst-thema (zie artikel 5) en verder in deze volgorde:

1. erkende verenigingen van Beerse (CAT. 1)
2. politieke partijen en particulieren van Beerse en handelaars (CAT. 2)

3. overige deelnemers (niet-erkende verenigingen of verenigingen van buiten Beerse) (CAT. 3)

Inschrijvingen die niet meteen kunnen worden toegekend, worden op een wachtlijst verzameld.
Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn om de periode van minimaal 2, maximaal 3 weken te vullen zal de inschrijvingsperiode verlengd worden.
In november zal er, indien nodig, nog een tweede toekenningsronde plaatsvinden.

Bij de toekenning van een openingsdag ontvangt de kandidaat-deelnemer een factuur. De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de retributie binnen de wettelijke betalingstermijn.

Tweede deel van november organiseert de gemeentelijke administratie een deelnemersoverleg waarop de belangrijkste afspraken worden overlopen.

Voor wie

Onderneming, Organisatie, Burger

Belasting- en retributiereglementen