Kerstmarkt - standplaats

Inhoud

In Beerse wordt een driedaagse kerstmarkt georganiseerd tijdens het laatste volledige weekend voor kerstavond.

Voorwaarden

De feestmarkten in onze gemeente zijn manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente. Ze worden niet beschouwd als openbare markten, waardoor er enkele verplichtingen voor de deelnemers wegvallen, zoals in het bezit zijn van een machtiging (de vroegere leurkaart).

Toch kan niet zomaar iedereen deelnemen aan deze manifestaties. Artikelen 7 en 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten schrijven voor dat volgende personen mogen deelnemen:

  • plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of deze die uitgenodigd zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde en de verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen;
  • verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën;
  • particulieren, voor zover zij goederen verkopen ten voordele van een vereniging voor een doel omschreven in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 en voor zover hij een vergunning niet-commerciële verkopen op naam van de vereniging kan voorleggen.

Een deel van de kerstmarkt wordt voorbehouden voor goede doel-acties georganiseerd door zowel particulieren, handelaars als verenigingen. Deelnemers 'goed doel' kunnen onder volgende voorwaarden een van deze voorbehouden standplaatsen innemen:

    • geen verkoop van voeding en dranken voor onmiddellijke consumptie. Wordt wel toegelaten: verkoop van geschenkproducten, gadgets, voorverpakte voedingswaren (niet voor onmiddellijke consumptie), diensten, …
    • standplaatsen situeren zich op parking Noord, bij de andere non-food verkoopstanden. Hier gelden afwijkende openingsuren. Het doel waarvoor de actie gevoerd wordt heeft een menslievend of sociaal karakter, is bedoeld ter verdediging en promotie van de natuur of dierenwereld, of wordt opgezet ten gevolge van een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.

Procedure

De inschrijvingen zijn jaarlijks tussen 1 september en 15 oktober.

De gemeentelijke administratie beoordeelt de inschrijvingen en stelt een deelnemerslijst met een zo gevarieerd mogelijk aanbod samen die eind oktober ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het opmaken van de deelnemerslijst wordt voorrang verleend aan deelnemers wiens aanbod strookt met het Kerst-thema (zie artikel 5) en verder in deze volgorde:

1. erkende verenigingen van Beerse (CAT. 1)

2. politieke partijen en particulieren van Beerse en handelaars (CAT. 2)

3. overige deelnemers (niet-erkende verenigingen of verenigingen van buiten Beerse) (CAT. 3)

Indien er een standplaats wordt toegekend, ontvangt de kandidaat-deelnemer een factuur. De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de retributie binnen de wettelijke betalingstermijn.

Inschrijvingen die niet meteen kunnen worden toegekend, worden op een wachtlijst verzameld. Eind november volgt mogelijk een tweede toekenningsronde met de kandidaten op de wachtlijst.

Eind november organiseert de gemeentelijke administratie een deelnemersoverleg waarop de belangrijkste afspraken worden overlopen en waar het marktplan per loting wordt bepaald.

Voor wie

Onderneming, Organisatie