Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Inhoud

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren in het Rijksregister en laten overschrijven in de databank voor de akten van burgerlijke stand (DABS).  Daarna kan je gemakkelijker uittreksels of afschriften van die akte opvragen. 

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Ben je Belg? Dan regelt het Belgische recht alle veranderingen in je burgerlijke staat. Ook als je in het buitenland verblijft.

Ben je geen Belg? Dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Wil je een buitenlandse huwelijksakte in België laten erkennen? Dan moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
  • (indien vereist)​ gelegaliseerd zijn 
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands
  • een gelegaliseerde handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler bevatten
In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. ​

De ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht om onderzoek te voeren naar mogelijke schijnhuwelijken. Je wordt hierover verder geïnformeerd tijdens je afspraak. 

Procedure

​De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van: 

  • je plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • of bij gebrek hieraan, stad Brussel

KostprijsVoor wie

Burger