Kind adopteren (gekend kind)

Inhoud

​​​​Adopteer je een kind dat je kent? Bijvoorbeeld een kind van je partner of van familieleden? En verblijft dat kind in België? Dan gebeurt de adoptie zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. ​

Voorwaarden

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

  • minstens 25 jaar oud zijn
  • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren

Gaat het om een kind van je echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet je:

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren

Je kan adopteren als je:

  • gehuwd bent
  • wettelijk samenwonend bent
  • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
  • alleenstaande bent

Je kan ook pas adopteren nadat je:

  • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde
  • geschikt verklaard werd door de familierechter

Procedure

​​​1. Registreer je

Je vindt het aanmelding​sf​ormulier terug op de website van Kind en Gezin.

2. Volg de voorbereidingssessies

Steunpunt Adoptie vzw nodigt je uit voor het verplichte voorbereidingsprogramma. Als het programma is afgerond, ontvang je een attest van voorbereiding.  

3. Dien een verzoekschrift in 

Dien een verzoekschrift in bij de griffie van de familierechtbank. Voeg zeker het attest van voorbereiding toe. 

Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek is niet verplicht als je een sociaal-affectieve band hebt met het kind. De familierechter beslist hierover. 

4. Wacht de beslissing van de familierechter af

​De familierechter beslist of je het kind mag adopteren.

Wil je een kind dat je kent adopteren via een volle adoptie? Dan nodigt de adoptiedienst de afstandsouder(s) uit voor een informatiegesprek. De adoptiedienst licht de afstandsouders in over de gevolgen van adoptie en begeleidt hen bij het nemen van een gefundeerde beslissing. Dat gesprek is niet verplicht. 


Voor wie

Burger

Afhandeling

Vlaams Centrum voor Adoptie

Vlaams Centrum voor Adoptie
Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
BE