Signalisatievergunning

Inhoud

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen,...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels,...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

De aanvrager kan ingeval van een inname van het openbare domein naar aanleiding van een verhuis bij het gemeentebestuur verkeersborden E3 'verboden stilstaan en parkeren' ontlenen.

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld! In sommige gevallen zal je ook toestemming nodig hebben van de Lijn en/of van het Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer. De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 een retributiereglement goedgekeurd voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.

In dit reglement is opgenomen dat een aanvraag voor een parkeerverbod minstens 5 volledige werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) moet worden ingediend via de online-applicatie. Deze termijn is nodig zodat de toelating kan opgemaakt worden en de plaatsing van de verkeerssignalisatie door het gemeentepersoneel kan ingepland en uitgevoerd worden.

Laattijdige aanvragen kunnen daarom niet toegestaan worden.

Voor een inname is de sperperiode 10 volledige werkdagen.

Klik op deze link voor een aanvraag inname openbaar domein of parkeerverbod

Voorwaarden

Je hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder,... om de werken uit te voeren.

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Kostprijs

 

  • De kosten voor een signalisatievergunning worden gelijk gesteld aan deze van een aanvraag voor een tijdelijk parkeerverbod.
    De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 een retributiereglement goedgekeurd voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie. Meer informatie over het retributiereglement vind je op onze website. 

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie