Kadastraal uittreksel

Inhoud

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel:

 • een uittreksel uit het kadastraal percelenplan (een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen)
 • en een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens (een register dat voor elke eigenaar zijn rechten, zijn percelen en de oppervlakte en de kadastrale inkomens van die percelen bevat).

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat:

 • de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van x meter van de eigendom
 • een lijst van de aangrenzende percelen.

Een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens kan de volgende informatie bevatten:

 • de gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft
 • de aard van het goed (huis, tuin…)
 • de sectie
 • het perceelnummer
 • het bouwjaar
 • de perceeloppervlakte
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd).
Let op: bij de dienst Omgeving is het mogelijk de kadasterplannen van Beerse te raadplegen.​ De gemeente mag geen uittreksels bezorgen van de kadastrale plannen of de kadastrale leggers, noch de eigenaar van een perceel bekend maken.
Deze inlichtingen kan je wel bekomen bij:
 
Ministerie van Financiën
Kadaster Antwerpen (Gewestelijk)
Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen
tel. 02 575 52 80
fax  02 579 71 03
dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be 
 
Kadaster Beerse (Lokaal)
Renier Sniedersstraat 6, 2300 Turnhout
tel. 02 578 16 40 (9 tot 12 uur)
fax 02 579 69 74
Openingsuren telkens tussen 9 en 12 uur en van 12 tot 17 uur op afspraak

Procedure

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën kan je het aanvraagformulier downloaden. Je stuurt het formulier naar de bevoegde Dienst Uittreksels van het Kadaster of geeft het af aan het loket van het lokale kantoor van het Kadaster voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Je ontvangt een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van jouw betaling ontvang je het kadastraal uittreksel.

Waar kan je welke informatie vinden?
Bij de Gewestelijke Directie
Alleen bij de Gewestelijke directie kan je officiële documenten uit de kadastrale legger opvragen. De medewerkers van de Gewestelijke Directie van het kadaster mogen geen mondelinge inlichtingen geven. Je moet steeds een officiële aanvraag indienen via formulier 434 bij de Gewestelijke Directie.
 
Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:
 • De aard van het goed
  (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen
Bij het lokaal kantoor
In het lokaal kadasterkantoor kan je​​​ een aanvraagformulier invullen om volgende gegevens te bekomen:
 • De naam van de eigenaar van een goed
 • Historiek van eigenaars, eigendomsrechten en percelen
 • Kadastraal inkomen
 • Kadastrale sectie en perceelnummers

Online
Je kan een kadastraal uittreksel ook online aanvragen op www.myminfin.be.
Je kan de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie