Verkavelingsvergunning

Inhoud

Wil je een grond afsplitsen of splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen of verhuren als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Voor onderstaande werken geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn:
 • reliëf van de bodem wijzigen
 • ontbossen
 • constructies afbreken
 • vegetatie wijzigen (bv. bos, park, landbouwgrond ...)​​

Procedure

Informeer jezelf

Contacteer de dienst omgeving van de gemeente met de vraag of splitsing van de grond op jouw locatie mogelijk is.​

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Indien nodig moet je ook volgende zaken toevoegen:

Daarnaast dien je, indien nodig, volgende thema's op het omgevingsloket aan te vullen:
 • gewestelijke verordening hemelwater
 • MER-screening
 • MOBER
 • passende beoordeling

Meer informatie kan je vinden op het Omgevingsloket.​

Dossierverloop

Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.
 
Stap 2: inhoudelijk onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.

Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

 • in geval van de toepassing van een administratieve lus
 • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
 • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

Stap 3: bekendmaking beslissing
De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

Verval van de vergunning

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden zonder wegenaanleg vervalt:

 • Als niet binnen de 5 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
 • Als niet binnen de 10 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met wegenaanleg vervalt:
 • Als niet binnen de 5 jaar de wegen aangelegd zijn.
 • Als niet binnen de 10 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
 • Als niet binnen de 15 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.​

Kostprijs

 • De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een retributiereglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

Voor wie

Burger