Melding - stedenbouw

Inhoud

​Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. Dit wil  niet zeggen dat een schrijven aan de gemeente of een gemeentelijke dienst voldoende is. De procedure voor de melding voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit moet bij deze gevolgd worden.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Bij twijfel vraag je het best advies bij de dienst omgeving van de gemeente.​

Procedure

​Informeer jezelf

​​​​Of voor jouw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af meestal af van de lokale voorschriften en plannen.

Het omgevingsloket geeft je alvast een duidelijk overzicht voor welke werken een melding mogelijk is.​ Volstaat een melding niet, lees dan de info over het aanvragen van een omgevingsvergunning.​

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Daarnaast dien je ook zeker een duidelijke omschrijving van de werken toe te voegen met vermelding van:

  • de plaats van de werken
  • de bestaande situatie
  • de gewenste situatie
  • materiaalgebruik​​

Voor het indienen van een meldingsdossier heeft de Vlaamse overheid gekozen voor een digitaal verhaal. Vervolgens is het enkel mogelijk om via het Omgevingsloket een aanvraag in te dienen. Voor dossiers als deze, kunnen wij echter ook nog een papieren versie ontvangen. Dit dossier wordt vervolgens door ons als gemeente in samenwerking met jou als aanvrager gedigitaliseerd. Omdat daarvoor extra tijd vrijgemaakt moet worden door een medewerker vragen wij daarvoor een extra kostprijs.​

Dossierverloop

De doorlooptijd voor een melding bedraagt maximaal 30 dagen vanaf het moment van indiening. Indien de werken niets rechtsgeldig zijn, zal het gemeentepersoneel je hiervan binnen deze termijn op de hoogte brengen.
Je mag bij een melding, in tegenstelling tot een vergunning, meteen starten met de werken zodra hiervan akte genomen is.
Vóór het nemen van akte is starten niet mogelijk.

Beroep

Als je melding ongegrond, niet rechtsgeldig verklaard wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing. Voor dossiers, geweigerd door de gemeente, kan je beroep aantekenen bij de deputatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.​

Kostprijs

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een retributiereglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie