Burgerlijke betwisting

Inhoud

Het lokaal bestuur heeft geen bevoegdheid om geschillen op burgerrechtelijk vlak te regelen.
 
Probeer eerst samen een oplossing te zoeken.
 
Als je daar niet in slaagt, kan de wijkagent als bemiddelaar optreden.
Is er geen ruimte voor bemiddeling via de wijkagent, kan je een verzoeninsprocedure opstarten.

Verzoeningsprocedure
Voordat je met een gerechtelijke procedure begint, kan je bij de rechter een aanvraag tot verzoening (minnelijke schikking) indienen. Deze procedure is snel en gratis. Je kan ze zelfs mondeling aanvragen bij de griffie (secretariaat) van het gerecht. De rechter zal beide partijen met elkaar proberen te verzoenen, maar legt geen oplossing op. Als er een akkoord komt, legt de rechter het vast in een proces-verbaal dat de waarde van een vonnis heeft.
 
Gerechtelijke procedure
Heeft een verzoeningsprocedure geen oplossing gebracht dan kan je een gerechtelijke procedure opstarten.

  • Vredegerecht tweede kanton Turnhout
    Kasteelplein 11
    2300 Turnhout
    Tel. 014 44 71 20
    vred.turnhout@just.fgov.be

Voor wie

Burger