Milieuhinder

Inhoud

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

 • geluidshinder
 • geurhinder
 • rookhinder
 • lichthinder
 • bodemverontreiniging
 • verontreiniging door afval, zwerfvuil of sluikstort
 • onkruidverspreiding van bij de buren
 • ratten of ander ongedierte
Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat jou stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als je dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kan je het probleem meestal rustiger uitleggen.

Vaak is het niet duidelijk welke normen of reglementen van toepassing zijn. De dienst omgeving kan dan, als dat nodig is, de normen, de milieuwetgeving, het gemeentelijke bouwreglement of het politiereglement toelichten.

Voor dringende kwesties of om tijdelijke hinder te laten vaststellen kan je contact opnemen met de lokale politiezone van de gemeente. Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

Als de bemiddeling geen effect heeft, kan je overwegen om een brief te schrijven naar het Vredegerecht tweede kanton Turnhout.

Milieuhinder die door bedrijven wordt veroorzaakt
 • Ook hier wordt aangeraden om eerst in dialoog proberen te treden met een aanspreekpunt van het bedrijf.
 • Als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, kan je je richten tot de gemeente waarin het bedrijf gelegen is.
 • Heb je vragen over de omgevingsvergunning van een bedrijf, neem dan contact op met de dienst omgeving van de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is.
 • Op de website van het Departement Omgeving vind je meer informatie over hinder die veroorzaakt wordt door een omgevingsvergunningsplichtige inrichting.
Geluidshinder van (autosnel)wegen
Geluidshinder van (autosnel)wegen in Vlaanderen kan gemeld worden via het Meldpunt Wegen.

Mest
Voor hinder die veroorzaakt wordt door het uitrijden van mest als dat niet mag of op een manier die niet toegelaten is, kan je contact opnemen met de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.

Historische bodemverontreiniging 

Voor vragen over historische bodemverontreiniging kan je terecht bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Procedure

Contacteer de politie op het moment dat de hinder zich voordoet zodat vaststelling mogelijk is. Indien nodig nemen zij verder contact op met de gemeente of bevoegde instanties.‚Äč

Voor wie

Burger