Openbaar onderzoek

Inhoud

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Door auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. Als je het volledige dossier wil inkijken kan je bij onze dienst omgeving terecht. Maak vooraf een afspraak.
 
De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door:

 • de aanplakking van een gele affiche ter plaatse
 • de individuele kennisgeving (dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt) ​
 • de publicatie op de website van de gemeente
 • de analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis.
 • in sommige gevallen: 
  • ​​de publicatie in een dag- of weekblad
  • een informatievergadering
 
Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Procedure

Indienen bezwaar:

 • via het omgevingsloket​, zie "Meer info"
 • via gewone brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
 • Een aangetekende brief mag, maar hoeft niet.
Inhoud:
 • naam van de beroepsindiener
 • de gegevens van de aanvraag waarover bezwaar wordt ingediend:
  • ​dossiernummer
  • onderwerp
 • de reden(en) waarom het bezwaar wordt ingediend met een uiteenzetting van de feiten
 • eventueel een inventaris van de overtuigingsstukken

Meer info

Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Voor wie

Burger, Onderneming

Bekendmakingen

Overzicht openbare onderzoeken