Omgevingsvergunning

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
 • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
 • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
 • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
 • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna indien nodig één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst omgeving van de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

​Informeer jezelf

​​​​Contacteer de dienst omgeving van de gemeente bij vragen over de vergunningsplichtige werken.

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Indien nodig moet je ook volgende zaken toevoegen:

 • aanstiplijst verordening woonkwaliteit
 • sloopopvolgingsplan
 • advies van het toegankelijkheidsbureau
 • voorstudie van Fluvius
 • overeenkomst sociale last en bescheiden woonaanbod
 • ​compensatieformulier ontbossing
 • archeologienota

Daarnaast dien je te beschikken over voldoende informatie om vragen aangaande volgende thema's aan te vullen:

 • gewestelijke verordening hemelwater
 • project-MER-screening

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket.

Dossierverloop

Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.
 
Stap 2: inhoudelijk onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.


Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

 • in geval van de toepassing van een administratieve lus
 • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
 • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

Stap 3: bekendmaking beslissing
De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

Kostprijs

In het belastingreglement kan je de verschillende dossierkosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning terugvinden.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een meldingsdossier.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraag je ​​het best advies bij de dienst omgeving van de gemeente.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie