Stedenbouwkundig attest

Inhoud

​​​​​Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
Wil je de inlichtingen over het perceel dat jou interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een omgevingsvergunning kan bekomen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

VoorwaardenProcedure

  • ​Het stedenbouwkundig attest is aan te vragen bij de dienst omgeving van Beerse. Je hebt voor de aanvraag geen architect nodig. Je hoeft geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.
  • Het attest wordt verleend op basis van aangeleverde schetsontwerpen. Tot nu toe is het niet mogelijk om een stedenbouwkundig attest via het omgevingsloket in te dienen. De documenten van de aanvraag worden rechtstreeks aan de dienst omgeving bezorgd.
  • Het dossier wordt uiterlijk 30 dagen na indiening opgestart met een onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid van jouw aanvraag. Zodra het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, tracht de dienst omgeving binnen 75 kalenderdagen een uitspraak te doen over de aanvraag.

Wat meebrengen

Het stedenbouwkundig attest wordt aangevraagd door middel van het formulier 'aanvraag van een stedenbouwkundig attest' en de bewijsstukken, vermeld op dit formulier. Meer informatie vind je hier

Kostprijs

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een retributiereglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie