Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Inhoud

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse jouw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit

De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van jouw bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Je kan ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig
 • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht

Procedure

​Informeer jezelf

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.​

Meldingsplicht

Behoort jouw bedrijf tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket.

Dossierverloop

Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.

Stap 2: inhoudelijk onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.

Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

 • in geval van de toepassing van een administratieve lus
 • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
 • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

Stap 3: bekendmaking beslissing
De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling
 • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

Verval van de vergunning. 

De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Kostprijs

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een belastingreglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

Voor wie

Onderneming, Organisatie