Kapmachtiging

Inhoud

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

Je hebt een kapmachtiging nodig als

 • je wilt kappen in een bos
 • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
 • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig).

Let wel: er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vind je bij de 'uitzonderingen' onderaan.

Procedure

 • De kapmachtiging wordt digitaal aangevraagd via het online kapmachtigingenloket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen vereist.
  ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.
  Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heeft men 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

 • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bv. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
 • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap worden medegedeeld aan ANB via e-mail: aves.ant.anb@vlaanderen.be 
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan via bovenvermeld e-mailadres. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vawege sanitaire redenen

 • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot,...
 • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB via e-mail: aves.ant.anb@vlaanderen.be.
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan via e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie

Afhandeling

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88
1000 Brussel
BE