Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Inhoud

Als je een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan heb je daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Procedure

​Informeer jezelf

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Contacteer de dienst omgeving van de gemeente bij vragen over vergunningsplichtige werken.

Meer informatie over de provinciale visie over detailhandel kan je vinden door te klikken op deze link.

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Volgende onderdelen zijn verplicht bij aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten:
  • mobiliteitstoets detailhandel (tenzij MOBER van toepassing)
  • beschrijving kleinhandelsactiviteiten

Daarnaast dien je ook volgende zaken af te toetsen of toe te voegen:

  • gewestelijke verordening hemelwater
  • advies van het toegankelijkheidsbureau
  • project-MER-screening

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket.​ Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. In dit geval stelt de architect jouw dossier samen op het loket om het vervolgens bij de gemeente aan te vragen. Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect. Deze werken kan je hier​ vinden.

Dossierverloop

Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.
 
Stap 2: inhoudelijk onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.

Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

  • in geval van de toepassing van een administratieve lus
  • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
  • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

Stap 3: bekendmaking beslissing
De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing. Voor dossiers, geweigerd door de gemeente, kan je beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.​

Verval van de vergunning

De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.​

Kostprijs

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een belastingreglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

Voor wie

Onderneming, Organisatie, Burger