Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Inhoud

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

  Procedure

  ​Informeer jezelf

  ​​​​Of voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

  In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

  Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Contacteer de dienst omgeving van de gemeente bij vragen over vergunningsplichtige werken.

  Dossiersamenstelling

  Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

  Indien nodig moet je ook volgende zaken toevoegen:

  • aanstiplijst verordening woonkwaliteit
  • sloopopvolgingsplan
  • advies van het toegankelijkheidsbureau
  • voorstudie van Fluvius
  • overeenkomst sociale last en bescheiden woonaanbod
  • ​compensatieformulier ontbossing
  • archeologienota
  Daarnaast dien je voldoende informatie bij de hand te hebben om volgende thema's aan te vullen:
  • gewestelijke verordening hemelwater
  • project-MER-screening​

  Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket.​ Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. In dit geval stelt de architect jouw dossier samen op het loket om het vervolgens bij de gemeente aan te vragen. Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect. Deze werken kan je hier​ vinden.

  Dossierverloop

  Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
  Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.
   
  Stap 2: inhoudelijk onderzoek
  De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

  De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.

  Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

  • in geval van de toepassing van een administratieve lus
  • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
  • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

  Stap 3: bekendmaking beslissing
  De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
  Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

  Beroep

  Als je vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing. Voor dossiers, geweigerd door de gemeent, kan je beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.​

  Verval van de vergunning

  De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

  • als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning
  • als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken
  • als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning

  Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

  Kostprijs

  De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 een retributiereglement goedgekeurd voor het aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving waarin de kosten voor de aanvraag werden opgenomen.

  Voor wie

  Burger, Onderneming, Organisatie