Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

Inhoud

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of vergunningsplichtig zijn. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties:

Voorwaarden

Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
 • bermen, holle wegen, graften, dijken
 • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

 • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
 • graslanden
 • loofbossen, houtachtige beplantingen

Verboden te wijzigen

Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen

Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanente graslanden (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die gelegen zijn
  • in de groene bestemmingen (groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden) op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden
  • in beschermd cultuurhistorisch landschap
  • in de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin
  • op de kaart opgemaakt door de Vlaamse Regering
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetaties

Afwijking of ontheffing op het verbod?

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties moet je aanvragen bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Procedure

Informeer jezelf

​​​​Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden

Opgelet. Een omgevingsvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Een aparte vergunning is niet verplicht als het ANB adviseert bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor dezelfde ingreep. Als er advies is van het ANB, geldt de omgevingsvergunning ook voor de natuurwijziging. Advies vragen aan de provinciale diensten van het ANB is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.​

Contacteer de dienst omgeving van de gemeente bij vragen over vergunningsplichtige werken.

Dossiersamenstelling

Het normenboek ​legt vast welke documenten je nodig hebt.

Indien nodig moet je ook volgende zaken toevoegen:

Daarnaast dien je over voldoende informatie te beschikken om vragen aangaande de MER-screening en de Gewestelijke verordening hemelwater toe te voegen.

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket.​ Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. In dit geval stelt de architect jouw dossier samen op het loket om het vervolgens bij de gemeente aan te vragen. Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect. Deze werken kan je hier​ vinden.

Dossierverloop

Stap 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het dossier ontvangen werd, meegedeeld.

Stap 2: inhoudelijk onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd en ​indien nodig wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeentelijk omgevingsambtenaar stelt een verslag op en adviseert het schepencollege voor de beslissing. 

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van het college, die afhankelijk is van de gevolgde procedure.
​​
Bij de gewone procedure is verlenging met 60 dagen van rechtswege mogelijk:

 • in geval van de toepassing van een administratieve lus
 • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
 • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen

Stap 3: bekendmaking beslissing
De aanplakking van de beslissing gebeurt door de dienst openbare werken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Na het verlopen van de beroepsperiode kan de aanvrager zonder tegenbericht van de gemeente starten met de werken.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing. De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Kostprijs

In het belastingreglement werden onderstaande kosten opgenomen met betrekking tot de omgevingsvergunning waarvoor het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is:

 • ​Aanvraag vereenvoudigde procedure voor stedenbouwkundige handelingen en/of IIOA: 100 euro
 • Aanvraag gewone procedure voor stedenbouwkundige handelingen en/of IIOA: 150 euro
 • Aanvraag voor het wijzigen van de vegetatie of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan: 150 euro
In geval van een gemengd project gelden de tarieven van de bijkomende aanvraag zoals hierboven vermeld onder a) punt 1 of 2. 
Voor de aanvragen wordt er een bijkomende belasting gevestigd van 50 euro voor openbaar onderzoek per bekendmaking, te vermeerderen met de kosten voor publicatie en de aangetekende zendingen. 


Daarnaast wordt er een bijkomende belasting gevestigd wanneer de aanvraag analoog ingediend werd:

 • ​25 euro voor dossiers waar de vereenvoudigde procedure of melding van toepassing is
 • 500 euro voor dossiers waarbij de gewone procedure zonder verplichte medewerking van een architect van toepassing is

Uitzonderingen

De vergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat)
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
 • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.​

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie