Exploitatievergunning voor de horeca

Inhoud

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk een horeca-zaak open te houden. Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-zaak een exploitatievergunning hebben.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden voor je je zaak wilt openen.

Procedure

Om de vergunning te kunnen afleveren, moeten volgende gegevens aan het secretariaat bezorgd worden:

  • gegevens identiteitskaart van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant (de gegevens kan je uitlezen met je ID-kaart of laten uitlezen bij de dienst Burgerzaken)
  • telefoonnummer en e-mailadres van de exploitant
  • vermelding soort horecazaak, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de zaak
  • kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
  • statuten van de vennootschap (tenzij het een eenmanszaak betreft)
  • kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst
  • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden na datum van opmaak.
  • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een be√ędigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek)
  • een bewijs dat de exploitant in orde is met de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
  • een attest brandveiligheid (een afspraak voor controle van de brandveiligheid verloopt via het secretariaat)
Al deze gegevens worden bij voorkeur via mail bezorgd aan het secretariaat: secretariaat@beerse.be
 
Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.
 
Door de dienst Omgeving zal bijkomend ook een stedenbouwkundig onderzoek gebeuren. Dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het goed) waarbij de focus ligt op de functie van het goed.

Indien je als uitbater ook een terras op het openbaar domein wenst te plaatsen, moet je hiervoor een verzoek richten tot de ambtenaar economie en mobiliteit (mobiliteit@beerse.be)

De uitbater kan zelf nagaan of er een melding moet gebeuren bij de milieudienst van de gemeente. Dit is afhankelijk van wat er aanwezig is in het pand (airconditioning, koelinstallaties,...). De uitbater kan navigeren naar https://vlaremwegwijzer.navigator.emis.vito.be en hierover een aantal vragen beantwoorden. Afhankelijk van het resultaat van deze vragenlijst zal er al dan niet een melding moeten gebeuren.

Voor wie

Onderneming