Bingo of kienspel organiseren

Inhoud

Kienen of bingo mag enkel georganiseerd worden met een vergunning of geldige toestemming. Om een toelating te verkrijgen voor een kien-of bingo-avond moet je bovendien aan heel wat voorwaarden voldoen. Het betreft namelijk kansspelen en deze zijn strikt gereglementeerd.

Voorwaarden

Kienen of bingo mag enkel georganiseerd worden met een vergunning of geldige toestemming.
​De opbrengst moet integraal bestemd zijn voor:​
  • ​daden van godvruchtigheid of weldadigheid;
  • de aanmoediging van de nijverheid (in het algemeen) of van de kunsten;
  • een ander doel van algemeen nut.
Dit sluit per definitie een individueel, persoonlijk of familiaal belang uit.

Voorgenoemde kansspelen kunnen enkel doorgaan als ze worden toegelaten door het college van burgemeester en schepenen en indien de uitgifte van de loten enkel in de gemeente wordt gedaan en ook enkel daar aangekondigd of bekendgemaakt wordt.

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of instellingen van openbaar nut kunnen een aanvraag indienen.  De statuten van die verenigingen of instellingen werden ten minste vijf jaar voordien gepubliceerd in de Bijlagen van het Koninklijk Staatsblad of de toekenning van de statuten werd voor minstens 5 jaar goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Commerciële firma's komen dus niet in aanmerking voor een vergunning.

Aanvraagtermijn: Elk kienspel dat aan het publiek wordt aangeboden is onderworpen aan vergunning die tijdig (minstens 30 dagen vóór het evenement) en voorafgaandelijk dient aangevraagd te worden. 

Om een vergunning te bekomen dienen een aantal documenten bezorgd te worden :

  • het ingevulde aanvraagformulier van de gemeente Beerse, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vereniging en gericht aan de dienst secretariaat;
  • de statuten van de vereniging, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
  • het boekhoudkundig verslag van het laatst ingerichte kienspel of anders de boekhoudkundige balansen en resultatenrekening van de vereniging van de voorbije 2 jaar;
  • bewijzen m.b.t. de concrete aanwending van de opbrengst van dit kienspel;
  • een ondertekende verklaring dat de opbrengst zal gebruikt worden voor het vooropgestelde doel;
  • de afrekening dient binnen de maand na de trekking van het kienspel te worden overgemaakt aan de burgemeester.

Het aanvraagformulier bezorg je, samen met de gevraagde documenten, aan de dienst secretariaat, Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal: secretariaat@beerse.be.

In meerdere gemeenten : vergunning deputatie

Wordt de uitgifte van de loten voor een tombola of kienspel gedaan, aangekondigd of bekendgemaakt in meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen, dan is het Lokaal Bestuur niet bevoegd.

Meer inlichtingen vraag je bij de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel. Bereikbaar via de website www.gamingcommission.be of per e-mail info@gamingcommission.be.

Procedure

De aanvraag voldoet aan alle vooropgestelde voorwaarden en wordt tijdig (minstens 30 dagen voor het evenement) ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen behandelt de aanvraag en levert al dan niet een vergunning af die door het secretariaat aan de aanvrager bezorgd wordt. 
De afrekening van de kien-of bingo-avond dient binnen de maand na de trekking te worden overgemaakt aan de burgemeester (secretariaat@beerse.be).

Voor wie

Organisatie

Afhandeling