Naar inhoud

Machtiging voor standplaatstaxi

Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het grondgebied van Beerse bevinden.

De gemeente beschikt momenteel over 1 taxistandplaats in de Bisschopslaan, ter hoogte van het Tempelhof.

De machtiging wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

De afgegeven machtigingen geven elk aanleiding tot een jaarlijkse en ondeelbare gemeenteretributie, ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de machtiging. Deze retributie bedraagt 350 euro per voertuig en wordt door de gemeente geïnd.

Het retributie-en machtigingsreglement voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 april 2020.

Het aanvraagformulier vind je hieronder.