Naar inhoud

Kandidatuurstelling GECORO

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, woonomgevingsplan, planologische attesten, ... Deze commissie wordt opnieuw samengesteld naar aanleiding van de legislatuurwissel.

Met het oog op een evenwichtige man-vrouwverhouding binnen de commissie wordt aan de verenigingen uitdrukkelijk gevraagd om vertegenwoordigers van de twee geslachten aan bod te laten komen. Als bijvoorbeeld het effectief lid van het mannelijk geslacht is, wordt als plaatsvervanger een persoon van het vrouwelijk geslacht voorgesteld. We vragen ook om minimum 3 representatieve kandidaten per te verkiezen lidmaatschap voor te dragen.

De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een curriculum vitae en een korte tekst waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaten beantwoorden aan de hiernavolgende profielomschrijving:

  • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft.
  • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen.
  • Minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
  • Beroepsmatig geen (vastgoed-)belangen hebben of nastreven in de gemeente.
  • Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering.
  • Communicatievaardig en luisterbereidheid.

We verwachten de schriftelijke kandidaturen (curriculum vitae met motivatie) ten laatste op woensdag 29 mei 2019, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Heilaarstraat 6 te 2340 Beerse.

Je wordt na de definitieve samenstelling van de GECORO op de hoogte gebracht of je kandidatuur als deskundige/voordracht door een vereniging al of niet weerhouden werd.