Naar inhoud

Inname openbaar domein

Onder inname openbare weg wordt verstaan dat je iets (stelling, container, bouwwerf, bouwmaterialen, werktuigen, voertuigen, verhuiswagen,...) op de openbare weg wenst te zetten of dat je de straat wil afsluiten ter gelegenheid van werken voor bouwen of verbouwen.

Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden!


Wie kan aanvraag indienen?
Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein.

Procedure inname openbaar domein

De gemeente maakt een onderscheid tussen kleine en grote werken.

Kleine werken -> parkeerverbod:

Enkel inname parkeerplaatsen voor:

 • een verhuis 
 • levering van materialen (dewelke op het eigen terrein gestald worden)

Parkeerverboden voor andere doeleinden (bv. plaatsing werfkeet, stelling,…) worden mee opgenomen in de vergunning voor grote werken.

Je kan het formulier voor die aanvraag hier downloaden.
Opgelet! De aanvraag moet minstens 4 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Grote werken -> signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg:

 • plaatsen containers
 • plaatsen werfketen, bouwwerven, silo's
 • plaatsen stelling
 • plaatsing mobiele en vaste kranen
 • opslag bouwmateriaal
 • heraanleg van straten en pleinen
 • herstellingen aan voetpaden, fietspaden, rijbaan of bermen
 • werken waarvoor het openbaar domein moet worden opengebroken (rioleringswerken, kabelwerken, …)
 • mobiele werven
 • grote infrastructuurwerken

Je moet bij je aanvraag rekening houden met volgende richtinggevende minimumafmetingen:

 • obstakelvrije minimum doorgang voetgangers: 1,50 meter
 • obstakelvrije minimum doorgang fietsers: 1,50 meter
 • dubbelrichting fietspad: 2,50 meter
 • vrije doorgang gemotoriseerd verkeer: minimum 3 meter

Je kan het aanvraagformulier voor grote werken hier downloaden.
Opgelet! De aanvraag moet minstens 10 werkdagen op voorhand gebeuren. (De doorlooptermijn start na ontvangst van het volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief de nodige bijlagen.)

Beoordeling aanvragen
Een medewerker van de gemeente Beerse bekijkt elke aanvraag afzonderlijk in functie van verkeersveiligheid, evenementen, doorgaand verkeer, … .

Je ontvangt dan een vergunning/toelating met de voorwaarden waaraan je moet voldoen voor de inname van het openbaar domein.

Uithangen vergunning/toelating
De vergunning/toelating ontvang je per mail of post.

Je moet de vergunning/toelating - inclusief de situatieschets van de inname (indien nodig) gedurende de hele periode van de inname op een goed zichtbare plaats - zo dicht mogelijk bij de inname uithangen.

Ontlenen verkeersborden
Het gemeentebestuur stelt enkel parkeerverbodsborden ter beschikking voor particulieren.

Een medewerker van de gemeente Beerse zal de borden - na behandeling van de vergunningsaanvraag - reserveren. Nadien krijg je als aanvrager bericht wanneer je de borden kan ophalen en terugbrengen. Adres : De Loods, Dennenlaan 1, Beerse

Verschuiving/verlenging
Indien de werken niet gedaan zijn binnen de tijd die je bij de vergunningsaanvraag had opgegeven, kan je een verlenging van de periode vragen. Voor die verlenging volg je de termijnprocedure voor kleine werken.
Indien de verlenging meer dan 1 week bedraagt, breng dan ook de buurtbewoners op de hoogte dat de hinder langer duurt.

Communicatie
De gemeente Beerse hecht veel belang aan het duidelijk informeren van de burgers. Daarom ben je als aanvrager verplicht om - indien je een inname openbaar domein aanvraagt - de buren te informeren over de mogelijke overlast die zij zullen ondervinden door de werken.

Wat moet er in je brief staan:

 • Omschrijving van het werk.
 • Duur van de afsluiting.
 • Bereikbaarheid huis/garage/oprit van de buren.
 • Omleiding (indien van toepassing).
 • Locatie ophaling huisvuil (indien de huisvuilwagen niet tot bij de voordeur kan rijden, moeten de bewoners de container aanbieden op de hoek van de straat).
 • Wijzigingen De Lijn (indien de autobussen een omleiding moeten volgen, moet dat mee in de brief worden vermeld).
 • Contactgegevens verantwoordelijke werf (is aannemer, maar kan ook bouwheer zijn).

Alle bewoners uit de straat en omliggende straten die hinder kunnen ondervinden van de inname moeten een brief ontvangen.
Indien nodig, zorgt het gemeentebestuur via de eigen kanalen voor een algemene berichtgeving.

 

E-loket