Naar inhoud

Veelgestelde vragen en antwoorden - ontsluiting Kanaalzone West

De voorbije maanden hebben heel wat inwoners vragen gesteld over dit dossier. We hebben de vragen hieronder gebundeld:

Hoe wil het gemeentebestuur de verkeersleefbaarheid in Beerse structureel aanpakken?
Er zijn geen ‘wonderoplossingen’ om de centrale doelstelling – de verbetering van de verkeersleefbaarheid in Beerse – te realiseren. Het zal veeleer nodig zijn om consequent te werken op diverse beleidssporen, zoals:

 • Spoor 1: onmogelijk maken van het doorgaand vrachtverkeer tussen de E19 en E34 via het uitbouwen van een regionaal netwerk van bewakingscamera’s met nummerplaatlezers.
 • Spoor 2: verduurzamen van het vrachtverkeer van de kanaalbedrijven via de uitbouw van een Lokaal Overslag Centrum (LOC) om vrachtstromen van Wienerberger, Campine en Metallo van de weg te verschuiven naar het water.
 • Spoor 3: verduurzamen van het woon-werkverkeer van de kanaalbedrijven via de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en het maximaal gebruik maken van de mogelijkheden v/h Vlaams Pendelfonds.
 • Spoor 4: infrastructurele maatregelen zoals de vernieuwde ontsluitingsweg voor de Kanaalzone-West en de herinrichting van de centrumstraten.
 • Spoor 5: het gemeentebestuur wil een maximale win-win realiseren. Daarvoor zal ze een transparant proces voeren, waarbij er continu openheid gegeven zal worden over de stand van zaken. Alle betrokken stakeholders kunnen daarbij hun suggesties, bezorgdheden, enz. aan het gemeentebestuur overmaken.

Wat bedraagt de kostprijs voor enerzijds de heraanleg van de Nieuwe Dreef en anderzijds voor de aanleg van de parallelweg?
De kostprijs is uiteraard maar één van de verschillende parameters. Op dit moment is het voorbarig om een exacte kostprijs op te geven. Het is thans vooral nog niet duidelijk voor welk wegprofiel (zoals: breedte rijweg, fietspad, zijbermen, enz) er uiteindelijk zal worden gekozen. In het plan-MER werden er wel al diverse voorlopige aannames i.v.m. dat wegprofiel gemaakt.

Er is nu echter eerst verder studiewerk – en onderhandelingen met de hogere overheden – nodig vooraleer het wegprofiel definitief bepaald kan worden. Het gemeentebestuur wil bovendien de inwoners van de Nieuwe Dreef ook inspraakmogelijkheden geven bij de herinrichtingsplannen van hun straat. Verder moet vermeld worden dat de aanleg van een parallelweg ook beperkte ingrepen aan de Nieuwe Dreef tot gevolg zal hebben. Dat heeft te maken met enkele ‘milderende maatregelen’ uit het plan-MER. Zo is er bv. de creatie noodzakelijk van een groene vinger in de driehoek parallelweg, Nieuwe Dreef en Laak. Indien er gekozen zou worden voor een parallelweg, dan moet er ook ooit nog eens een oplossing komen voor een aantal problemen in de Nieuwe Dreef, zoals: gemengde riolering, losliggende betonplaten, enz.

Hoeveel gaat dit kosten voor het gemeentebestuur?
De aanleg van de vernieuwde ontsluitingsweg zal een belangrijke investering betekenen voor de gemeentelijke begroting. Het gemeentebestuur zal echter alle subsidiemogelijkheden maximaal benutten.

In principe zal de kostprijs van de nieuwe brug volledig door het Vlaamse Gewest (via nv. De Scheepvaart) worden betaald.

Voor een nieuwe ontsluitingsweg kan 40 % subsidies verkregen worden van het Vlaams gewest. Voor een heraanleg van een bestaande weg bedragen de Vlaamse subsidies 60 %. Die subsidies zijn echter enkel voor de (her)aanleg van de rijweg. Voor fietspaden en rioleringen worden andere specifieke subsidiemogelijkheden onderzocht. Een aantal kosten zullen sowieso voor rekening blijven van het gemeentebestuur, bv. mogelijks noodzakelijke onteigeningen, studiekosten, enzovoort.

Geeft het plan-MER een duidelijke voorkeur voor de parallelweg?
Een milieueffectrapport (MER) onderzoekt de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen. Het doel ervan is om schadelijke effecten voor mens en milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen. Het MER geeft aan hoe negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. In het MER doet men geen uitspraak over de haalbaarheid, men onderzoekt enkel de milieu-effecten. De definitieve beslissing omtrent de keuze tussen de parallelweg en de Nieuwe Dreef zal genomen worden op basis van diverse parameters: zoals de conclusies van het plan-MER, juridische aspecten, financiële aspecten, timing, de beleidskeuzes van de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, enzovoort.

In het plan-MER is er geen duidelijke voorkeur voor de parallelweg. In de eindbespreking van het goedgekeurde plan-MER werd dit als volgt geformuleerd: ‘Wat Alternatief Zuid betreft kan gesteld dat ook hier vanuit het plan-MER geen eenduidige voorkeur kan aangegeven worden voor een van de onderzochte alternatieven. Vanuit de receptor mens gaat de voorkeur naar Alternatief Zuid parallelweg. Vanuit de receptoren natuur en landschap en vanuit de waterhuishouding gaat de voorkeur naar alternatief Zuid Nieuwe Dreef.’ (zie Plan-MER - Omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal West te Beerse - Eindsynthese)

Hoeveel wordt er onteigend?
De stroken grond die mogelijk moeten worden onteigend zijn afhankelijk van de breedte van het profiel dat de weg zou krijgen. Bij het plan-MER is men voor de Nieuwe Dreef bijvoorbeeld van een maximaal profiel van 14,50 m tot 15 meter uitgegaan, terwijl het profiel evengoed slechts 11,60 meter zou kunnen bedragen. Momenteel varieert de beschikbare breedte op het openbaar domein voor de Nieuwe Dreef tussen 16,30 meter en 10,70 meter. Dat betekent dat in bepaalde delen van dat traject zal moeten worden onteigend. Dat zal meestal een strook landbouwgrond of – in beperkt aantal gevallen – een strook voortuin betreffen.

Hoe gebeurt het verloop van de werken zelf?
Op dit moment is het moeilijk om daarover nu al duidelijke uitspraken te doen. De werken zullen echter dusdanig georganiseerd worden zodat de hinder voor alle betrokkenen tot een minimum beperkt kan worden. Zo zou bijvoorbeeld eerst gestart kunnen worden met de bouw van de nieuwe brug en de aanleg van het noordelijke deel van de vernieuwde ontsluitingsweg. Dit alles wordt nog verder onderzocht en besproken met alle betrokken stakeholders.

Hoeveel vrachtverkeer gaat er in de toekomst bijkomen in de Nieuwe Dreef?
De toename van het vrachtverkeer werd in het plan-MER onderzocht op basis van een aantal aannames uit 2009.
In het kader van het nog op te maken subsidiedossier zal het gemeentebestuur deze aannames moeten actualiseren via een mobiliteitseffectenrapport (MOBER). In het plan-MER werd bijvoorbeeld rekening gehouden met de bouw van een ROC (Regionaal Overslag Centrum). In overleg met de betrokken bedrijven en de waterwegbeheerder nv De Scheepvaart zal dit beperkt worden tot een LOC (Lokaal Overslag Centrum). Van zodra de conclusies van het mobiliteitseffectenrapport gekend zijn, zal dit transparant gecommuniceerd worden naar de inwoners van Beerse.

Wat met de leefbaarheid van de Nieuwe Dreef?
Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat de verkeersleefbaarheid in de Nieuwe Dreef thans onder druk staat door de huidige lawaaioverlast, te hoge snelheden, het ontbreken van fietsvoorzieningen, enzovoort. In welke toekomstige situatie ook, de verkeersleefbaarheid mag in de Nieuwe Dreef zeker niet zwaar achteruitgaan. Het gemeentebestuur wil daarom de huidige en toekomstige verkeersleefbaarheid laten vaststellen via het gebruik van objectieve criteria. Dat alles zal in alle transparantie verlopen.

Welke acties werden er al ondernomen om in te spelen op de bezorgdheden van de direct betrokken inwoners?

 1. Er werd ingegaan op de vraag van de inwoners om maximale transparantie te geven in dit dossier. Hiervoor werden in september en december 2013 2 informatievergaderingen met de inwoners gegeven. Verder zijn alle beschikbare documenten uit dit dossier steeds voor iedereen te raadplegen op de gemeentelijke website. Ook zullen de komende maanden een viertal inwoners van Beerse zitting nemen in een klankbordgroep, waardoor men van nabij de verdere vooruitgang in dit dossier zal kunnen opvolgen.
 2. Er werd ingegaan op de vraag van de inwoners van de Nieuwe Dreef om de maximum snelheid van 90 naar 50km/uur terug te brengen. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2014 en de nieuwe verkeersborden zullen geplaatst worden uiterlijk medio mei 2014.
 3. In overleg met Metallo Chimique wordt gezocht naar een oplossing voor de problematiek van de geparkeerde vrachtwagens in de Nieuwe Dreef. Hierover volgt kortelings meer.
 4. In oktober 2013 werd er een verkeerstelling uitgevoerd in de Nieuwe Dreef. Alhoewel uit cijfers van Metallo Chimique blijkt dat dit een piekperiode was, zal op vraag van de inwoners van de Nieuwe Dreef er een nieuwe, langere verkeerstelling plaatsvinden in maart-april 2014.
 5. De inwoners van de Nieuwe Dreef zijn bezorgd over een eventuele bodemverontreiniging van de straatbermen. Het gemeentebestuur zal daarom bodemmonsters laten nemen door een gespecialiseerde firma. De resultaten zullen vervolgens transparant worden gecommuniceerd.
 6. Het gemeentebestuur heeft haar plan van aanpak in dit dossier bijgestuurd mede vanwege de bezorgdheden van de inwoners v/d Nieuwe Dreef. Zie ook persbericht 24 februari 2014.
 7. Tenslotte, indien er de komende maanden nog extra aandachtspunten opduiken, is het gemeentebestuur steeds bereid zijn om hierover met de betrokkenen een gesprek te voeren.