Ondertekening gezamenlijke engagementsverklaring met alle politieke partijen

Gerealiseerd
Start: 24-05-2023

Op 28 april 2023 gingen alle politieke partijen van Beerse akkoord om verdere stappen te zetten in de realisatie van een dienstverleningscentrum op de site Bisschopslaan 56. Iedereen erkent de resultaten van de ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door studiebureau Sweco. Uit het rapport van 3 april 2023 blijkt dat een nieuw dienstverleningscentrum op die site mogelijk is. Om hun voornemen extra kracht bij te zetten, werd tijdens de gemeenteraad van 24 mei een gezamenlijke engagementsverklaring ondertekend. Die moet garanderen dat ook na de verkiezingen in oktober ’24 verder gewerkt kan worden aan een dienstverleningscentrum.

Als gelijke partners

Alle politieke partijen afzonderlijk geven al lang aan dat de huisvesting van onze lokale dienstverlening dringend aan vernieuwing en verduurzaming toe is. Eerdere ontwerpen sneuvelden door verschillende visies - die meermaals wisselden na de verkiezingen - over de locatie en de invulling.

Om er deze keer voor te zorgen dat er over de politieke partijgrenzen heen voldoende draagvlak is om het dienstverleningscentrum te realiseren, werd in augustus 2022 beslist om een stuurgroep op te richten. Die bestaat uit alle politieke partijen van zowel meerderheid als
oppositie, samen met een vertegenwoordiging vanuit de administratie van het lokaal bestuur. Als gelijke partners zaten ze rond de tafel om tot oplossingen te komen.

100% engagement

Deze belangrijke mijlpaal betekent ook dat terugkeren op eerder gemaakte beslissingen niet meer aan de orde is. Daar is ook de voltallige stuurgroep zich bewust van. Met de ondertekening van de intentieverklaring tijdens de gemeenteraad van 24 mei, engageren alle partijen zich om nu echt werk te maken van het dienstverleningscentrum. Daarmee blijft ook het huidig meerjarenplan op schema.

Duurzaam financieren

Het dienstverleningscentrum is slechts één puzzelstuk binnen de optimalisatie van de gemeentelijke gebouwen uit het patrimoniumplan. Daarom spraken de politieke partijen af om alvóór de goedkeuring van het bestek een aantal keren rond de tafel te gaan zitten. Dat geeft hen
de kans om alvast te kijken naar de mogelijkheden en acties om het patrimoniumplan en dus ook het dienstverleningscentrum duurzaam te financieren. Op die manier kunnen ze ook een passende aanpak uitwerken over de verschillende bestuursperiodes heen. Er moet immers
zekerheid zijn dat de oplossingen passen binnen het financieel kader van de gemeente.