Noodzaak voor ontsluiting wordt erkend

Gerealiseerd
Start: 28-10-1998
De problematiek van slecht ontsloten bedrijven in de Kanaalzone en de overlast door vrachtverkeer in Beerse en Den Hout wordt officieel op de agenda geplaatst tijdens de voorstudie van het Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turhout.

De problematiek van slecht ontsloten bedrijven in de Kanaalzone en de overlast door het vrachtverkeer in Beerse en Den Hout wordt officieel op de agenda geplaatst.

In de voorstudie van het Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout werd deze problematiek én een aanzet oplossing door de toenmalige Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als volgt samengevat:

“De bestaande regionale bedrijven aan het kanaal zijn op dit ogenblik slecht ontsloten naar het hoofdwegennet. Gevolg hiervan is dat er in de kern van Beerse verkeersleefbaarheidsproblemen zijn. Daarom wordt gekozen voor het scheiden van verkeerssoorten en het voorzien in een stedelijke ontsluitingsweg voor de ontsluiting van de bedrijven ten noorden van het kanaal. Voor deze weg kan ten oosten van Metallo Belgium (nu Aurubis Beerse nv), ongeveer ter hoogte van de Waterblokstraat een brede brug worden gecreëerd, die het vrachtverkeer verder zuidelijk afvoert via de Nieuwe Dreef. De overlast voor de kern Beerse wordt zo sterk verminderd, terwijl de bedrijven een redelijk directe route richting Beerse-Zuid en de A21 tot hun beschikking krijgen.“