Naar inhoud

Week van de duurzame gemeente

Op 25 september 2015 keurden alle landen van de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ goed, een actieplan vol concrete doelstellingen om onze planeet op het duurzame spoor te krijgen. Sindsdien organiseert De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten jaarlijks de Week van de Duurzame Gemeente, om te laten zien dat ook lokale besturen en burgers een voortrekkersrol opnemen in de realisatie van deze wereldwijde agenda.
Dit onder het motto “Lokale Helden voor Globale Doelen”! Ook het lokaal bestuur Beerse neemt duurzaamheid -in al zijn aspecten- op als één van de speerpunten in haar beleid.

Week van de duurzame gemeente
Energiezuinige eigen gebouwen en een energiezuinige
gemeente

Het laten dalen van de CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Voor het lokaal bestuur betekent dit onder andere dat de eigen gebouwen tegen 2045 volledig koolstofneutraal moeten zijn, wat wil zeggen dat er geen enkele uitstoot meer mag zijn afkomstig van aardgas of stookolie.
Tegen 2030 moet er al een daling zijn van 40%.

In Beerse BinnensteBuiten van juli 2021 (nr. 299) kon je lezen dat het team van Energiek Beerse al heel wat inspanningen heeft gedaan om deze doelstellingen te bereiken.

In 2022 wordt een strategisch patrimoniumplan opgesteld waarin de toekomstplannen voor elk van de ongeveer 60 gemeentelijke gebouwen wordt vastgelegd.


Niet enkel de gemeentelijke gebouwen, maar ook privéwoningen, handelszaken, kantoren, bedrijven… zullen op termijn allemaal moeten overstappen naar hernieuwbare energiebronnen. Samen met IOK onderzoekt het lokaal bestuur momenteel in welke straten het technisch en financieel interessant is om een collectief warmtenet aan te leggen. Dit zijn leidingen waardoor warm water stroomt afkomstig van een duurzame bron, zoals diepe grondboringen of restwarmte van grote bedrijven. Bewoners zullen op deze netten kunnen aansluiten voor hun verwarming en sanitair warm water, zodat ook voor hen een verwarmingsketel op gas of stookolie overbodig wordt. Dit warmteplan zal eind 2021 afgerond zijn en vanaf dan zal er bij riolerings- en wegeniswerken mee rekening gehouden worden.

Stimulansen voor trage weggebruikers

Het lokaal bestuur zet sterk in op het verkeersveiliger maken van haar wegen, zodat ze aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers. Speciale aandacht gaat hierbij naar de schoolomgevingen. De Hoogstraat is al enkele jaren een schoolstraat en de Pastoor Mensaertstraat is sinds begin september omgetoverd tot een fietsstraat. In de Schransdriesstraat en de Lilsedijk zijn nieuwe fietspaden aangelegd en ook de fietspaden van de Rijkevorselseweg zijn opgewaardeerd. In de Heilaarstraat en het Oosteneinde zijn brede fietssuggestiestroken aangebracht, tussen de Stijn Streuvelsstraat en de Schoolstraat is een nieuwe trage verbinding gecreëerd.

Op korte termijn volgen nog vele grotere en kleinere ingrepen: na de lopende rioleringswerken zullen ook in de Kapelstraat fietssuggestiestroken aangebracht worden, net zoals in de Oostmalseweg. Het kruispunt met de Sint-Corneliusstraat zal uitgerust worden met verkeerslichten om veiliger te kunnen oversteken. In het centrum van Vlimmeren en Beerse zullen er nog meer fietsstraten in de toekomst verschijnen en worden plannen gemaakt om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers.

Ruimte creëren voor water en ons wapenen tegen de droogte

De klimaatsverandering wordt meer en meer zichtbaar. Voor ons betekent dit dat we meer regen zullen krijgen in de winter en minder in de zomer. Globaal gezien zal het droger en warmer worden, maar de buien die vallen, zullen heviger zijn dan vroeger. De mogelijke gevolgen daarvan hebben we jammer genoeg deze zomer al kunnen zien. We moeten ons dus tegelijkertijd wapenen tegen meer droogte en er anderzijds voor zorgen dat bij hevige buien het regenwater voldoende ruimte krijgt en geen grote schade kan aanrichten. De oplossing voor beide problemen is dezelfde: het regenwater moet maximaal ter plaatse kunnen blijven waar het neervalt en daar de tijd krijgen om in de grond te infiltreren.

Het lokaal bestuur heeft samen met rioolbeheerder Fluvius een hemelwaterplan opgemaakt met concrete acties die Beerse zal uitvoeren om de waterproblematiek aan te pakken. Dit jaar wordt het plan gefinaliseerd. Je zal er meer over lezen op onze gekende kanalen.

Voor het openbaar domein ligt de nadruk op de aanleg van zoveel mogelijk groenzones, het vermijden van nieuwe verharding en het verwijderen van overbodige verharding. Bij de aanleg van de nieuwe speelplaats van kleuterschool de Singel werd de groenzone aanzienlijk vergroot. Op de hoek van de Schransdriesstraat en de Vaartstraat werd een gebouw gesloopt en vervangen door een aangenaam groenpleintje

Dit najaar starten de werken aan Laakland, het overstromingsgebied voor de Laak tussen de Heibergstraat en de Eikenstraat. Dit project is een samenwerking tussen de Provincie Antwerpen, het lokaal bestuur en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. De buurtbewoners hebben in een participatietraject mee kunnen werken aan het ontwerp. In het gebied zal een wandelpad met zitbanken aangelegd worden en naar het woonzorgcentrum wordt een veilige oversteekplaats voorzien. Voor de kinderen zal een avontuurlijke speelzone gemaakt worden. In de Tempelstraat en park Echelpoel zal de Laak dit najaar omgelegd worden en meer ruimte krijgen. Hetzelfde zal later gebeuren in de Pastoriestraat.

Ook op privé-eigendom kunnen veel inspanningen geleverd worden om de gevolgen van de droogte en wateroverlast te beperken. In de gemeente zijn er overstromingsgevoelige gebieden die toch bebouwd zijn en waar nu al regelmatig wateroverlast optreedt.
In maart heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie voor Beerse goedgekeurd, die voor bouwprojecten en verkavelingen het belang van open ruimte onderschrijft. Hier ligt eveneens de nadruk op vermijden van verharding en de versterking van het groene karakter van de gemeente. Om dat groene karakter te stimuleren heeft het lokaal bestuur zich ook ingeschreven voor de 1001-bomencampagne van IOK. Hierbij kan iedereen gratis een boom bestellen om in zijn eigen tuin te planten.

Inrichtingswerken natuurreservaat 'Eksterheide en omgeving'

Natuurdomein Eksterheide ondergaat in 2021 een ware metamorfose. Wie nu door het wandelgebied trekt, zal merken dat er al behoorlijk wat werk verzet is. Zo’n 16 hectare voormalig akker- en grasland werd vorige winter aangeplant met een mengeling van 14 verschillende inheemse boom-, heester- en struiksoorten.

Ook de vlonderpaden werden in een nieuw jasje gestoken. Ze laten nu toe om het domein ook makkelijk met een (niet te brede) rolstoel of buggy te verkennen.

Maar er staan nog een aantal andere ingrijpende veranderingen op de planning om van Eksterheide een ecologisch waardevol en landschappelijk erg aantrekkelijk loofbos te maken. Een bos dat bovendien ook robuust genoeg is om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Zo komt er in het najaar een nieuw kijkplatform op 6 meter hoogte waar de wandelaar een prachtig uitzicht krijgt over dit oer-Kempens landschap. In de Duivelskuil verdwijnt ca. 1 hectare berkenbos om plaats te maken voor natte heide en een extra amfibieënpoel. Momenteel kan je ook een kudde schapen tegen het (wollige) lijf lopen. Zij helpen om heide en heischraal grasland te onderhouden of te ontwikkelen.

Alle reeds uitgevoerde en nog geplande ingrepen gebeuren met maar één doel voor ogen: de Eksterheide, Abtsheide en Duivelskuil op vrij korte termijn doen opbloeien tot nóg waardevollere en nóg mooiere wandelgebieden!

Je kan de verschillende fases van de herinrichting van het natuurdomein hier nalezen.

Gemeentelijke, elektrische voertuigen

Bij elke vervanging of aankoop van een voertuig, bekijkt het lokaal bestuur of het mogelijk is om elektrisch te kiezen.

Momenteel kan je 3 elektrische voertuigen zien rondrijden op onze wegen. Daar wordt binnenkort een vierde aan toegevoegd!

We beperken ons niet enkel tot gewone auto's, momenteel bekijken we ook de aankoop van een eerste, grote, elektrische bestelwagen.

Datum van het bericht: zaterdag 25 september 2021
Huidig nieuwsoverzicht