Naar inhoud

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn met beperkt publiek vanaf 25 juni

Vanaf 25 juni is er opnieuw beperkt publiek toegelaten tijdens de openbare zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. We vragen wel aan de aanwezigen om een sjaal of mondmasker te dragen.

gemeenteraad

Op donderdag 25 juni komen de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad bijeen in de grote zaal van GC ’t Heilaar – Heilaarstraat 35. De raad voor maatschappelijk welzijn vindt eerst plaats en start om 20 uur. Aansluitend vindt de gemeenteraad plaats. Er wordt publiek toegelaten tot maximaal 15 personen met een masker of sjaal.

Raad voor maatschappelijk welzijn

1   Verslag - Zitting raad voor maatschappelijk welzijn 28 mei 2020 - Goedkeuring
2   OCMW – Jaarrekening 2019 - Vaststelling
De rekening over het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld. De raad neemt eveneens kennis van het jaarverslag.
3   Organisatiebeheersing - Rapportering aan de raad over het jaar 2019 – Kennisneming
De raad neemt kennis van het rapport over organisatiebeheersing in 2019.
4   Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen – Jaarrekening 2019 – Kennisneming
5   Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen – Evaluatieverslag - Kennisneming

Gemeenteraad

1   Burgemeestersbesluiten - Maatregelen omtrent de zitting van de gemeenteraadscommissie 'financiën en planning' en de raadszittingen van juni in het kader van de corona-maatregelen - Bekrachtiging
De raad bekrachtigt de maatregelen die de burgemeester in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 nam omtrent de raadszittingen van juni.
2   Verslag – Zitting gemeenteraad 28 mei 2020 - Goedkeuring
3   Gemeenteraad – Vragen publiek – Kennisneming
Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen aan de raadsleden.
4   Gemeenteraad - Toelichting Museum - Kennisneming
 Er wordt een toelichting gegeven over het nieuwe concept en de invulling van de museumruimte aan GC ’t Heilaar.
5   Onroerend Erfgoed - Definitieve samenstelling van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOEA) voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring
6   Aanvraag omgevingsvergunning - Zaak van de wegen - V.633 – DANNEELS PROJECTS NV - Goedkeuring
Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zaak van de wegen goed te keuren zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.
7   ESCO - Samenwerkingsovereenkomst voor OEPC-facilitatie van een Energiedienstcontract voor gemeente Beerse - Goedkeuring
De gemeente Beerse wil onder het engagement van het burgemeestersconvenant een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om het gemeentelijk patrimonium te verduurzamen.
8   Subsidiereglement - Ondersteuning van het socio-culturele gemeenschapsleven - Goedkeuring
Het reglement dat in april 2018 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, werd door de cultuurraad geëvalueerd en bijgestuurd.
9   Nieuwe straatnaam - Zijstraat Houtseweg OMV/2019/266 - Goedkeuring
In het bouwproject 'zijstraat Houtseweg' moet aan een nieuwe weg een straatnaam worden toegekend. De gemeenteraad geeft haar principieel akkoord voor 'Marie De Breynestraat' en vraagt om advies.
10    Speelplein Bollewos - Verlenging samenwerkingsakkoord Stad Turnhout – Goedkeuring
Lokaal bestuur Beerse vernieuwt het samenwerkingsakkoord met stad Turnhout voor de speelpleinwerking Bollewos voor de periode 2020-2025
11    Jaarrekening AGB 2019 - Goedkeuring van de waarderingsregels AGB Beerse en de leningentabel 2019 – Goedkeuring 
Vooraleer de jaarrekening NBB goedgekeurd kan worden door de gemeenteraad, moeten de waarderingsregels goedgekeurd worden. Aangezien er in de loop van 2019 ook nieuwe leningen zijn toegestaan door de gemeente aan het AGB Beerse, moet de aangepaste versie van de leningen goedgekeurd worden.
12    AGB Beerse - Jaarrekening 2019 – Advies
De gemeenteraad brengt advies uit bij de BBC-jaarrekening 2019 van het AGB Beerse en keurt de jaarrekening 2019, opgemaakt volgens het Wetboek van Vennootschappen, van het AGB Beerse goed
13    OCMW Beerse - Jaarrekening 2019 – Goedkeuring
14    Gemeente - Jaarrekening 2019 - Vaststelling
15   Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, Den Hout – Rekening 2019 - Advies
16    Kerkfabriek Sint-Lambertus, Beerse Centrum - Rekening 2019 – Advies
17    Kerkfabriek Sint-Quirinus Vlimmeren - Rekening 2019 - Advies
18    Perceel grond Gierleseweg - Besluit tot verkoop – Goedkeuring
De raad wenst over te gaan tot verkoop van een perceel grond te Gierleseweg.
19   Uniform Gemeentelijke Politieverordening - Aanpassingen – Goedkeuring
De voorgestelde aanpassingen aan de UGP liggen na bespreking in het politiecollege en na een gunstig advies van de politieraad ter goedkeuring voor bij de gemeenteraden van de politiezone.
20    Organisatiebeheersing - Rapportering aan de raad over het jaar 2019- Kennisneming
21    Gemeenteraad – Vragen en mededelingen - Kennisneming

Je kan de opnames van de gemeenteraad en het vast bureau beluisteren via https://beerse.notubiz.be/.

Datum van het bericht: woensdag 24 juni 2020
Huidig nieuwsoverzicht