Naar inhoud

Gouverneur vaardigt captatieverbod uit in stroomgebieden Molenbeek en Bos

Omwille van de huidige droogteperiode en de weersvoorspellingen zijn, maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van de onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.

Beek

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de volgende 10 stroomgebieden. Het betreft de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Kleine beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske. Zowel stroomgebied Molenbeek als stroomgebied Bosbeek lopen over grondgebied Beerse. Concreet betekent dat de omgeving van Ossenweg en Vlimmeren.

Voor alle onbevaarbare waterlopen in de vermelde stroomgebieden geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden onttrokken uit deze onbevaarbare waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.
Er geldt een uitzondering om water te capteren voor de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid.

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruitgaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt.

U kan de besluiten nalezen op de website van gouverneur Cathy Berx: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid

Een overzicht van de stroomgebieden en de waterlopen waar dit verbod geldt, vindt u op volgende webpagina: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html

De einddatum is nog niet bekend, het captatieverbod wordt opgeheven bij politiebesluit. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html

Wanneer de gouverneur een captatieverbod instelt, moet er op zoek gegaan worden naar een alternatieve watervoorziening om productie- of teeltverlies te vermijden. Hier somt de provincie mogelijke afnamepunten van alternatieve watervoorziening op.

Datum van het bericht: maandag 08 juni 2020
Huidig nieuwsoverzicht