Naar inhoud

Kandidaten gezocht voor de GECORO

Heb je interesse in ruimtelijke ordening of milieu & natuur? Stel je kandidaat voor de GECORO!

 
logo lokaal bestuur Beerse

Op de gemeenteraad van 26 september 2019 werd beslist om de milieuraad stop te zetten en het aspect milieu & natuur mee te integreren in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dat is een logisch gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning die de vroegere stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen verenigt en vervangt.

 

 

Omdat er bij de oproep voor de GECORO in april niet genoeg kandidaten werden gevonden, is de samenstelling van de GECORO herbekeken en werd milieu & natuur mee geïntegreerd in de GECORO. Op die manier hoopt het lokaal bestuur een diverse samenstelling te bekomen van zowel deskundige ruimtelijke ordening als deskundigen milieu & natuur die advies kunnen geven over hun vakgebied.

Lokaal bestuur Beerse is op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de GECORO, meer bepaald:

 • 5 effectieve deskundigen en 4 plaatsvervangers: deskundigheid over ruimtelijke ordening, stedenbouw of milieu & natuur
 • 8 kandidaten voorgedragen door:
  • lokale milieu- en natuurverenigingen;
  • landbouworganisaties
  • werkgevers (bedrijven)
  • werknemers
  • handelaars (middenstand)
  • verenigd comité der wijkraden
  • sociale huisvestingsmaatschappijen
  • jeugd

Met het oog op een evenwichtige man-vrouwverhouding binnen de commissie wordt aan de verenigingen uitdrukkelijk gevraagd om vertegenwoordigers van de twee geslachten aan bod te laten komen. Als bijvoorbeeld het effectief lid van het mannelijk geslacht is, wordt als plaatsvervanger een persoon van het vrouwelijk geslacht voorgesteld. We vragen ook om minimum 3 representatieve kandidaten per te verkiezen lidmaatschap voor te dragen.

De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een cv en een motivatiebrief waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaten beantwoorden aan de profielomschrijving:

 • voeling hebben met wat in de gemeente leeft
 • voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen
 • minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of milieu & natuur of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken
 • beroepsmatig geen (vastgoed)belangen hebben of nastreven in de gemeente
 • voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering
 • communicatievaardig, bereid tot luisteren.

Je kan je kandidatuur schriftelijk (cv met motivatie) indienen ten laatste op woensdag 13 november 2019, gericht aan het college van burgemeester en schepenen - Bisschopslaan 56 - 2340 Beerse. Heb je je bij de oproep van april/mei al kandidaat gesteld dan hoef je geen nieuwe kandidatuur in te dienen. Je wordt na de definitieve samenstelling van de GECORO op de hoogte gebracht of je kandidatuur als deskundige/voordracht door een vereniging al dan niet weerhouden werd.

Meer informatie? dienst milieu - tel. 014 62 25 87 - e-mail: milieu@beerse.be

 
Datum van het bericht: woensdag 02 oktober 2019
Huidig nieuwsoverzicht