Naar inhoud

Kennisgeving plan-MER Watergevoelige Openruimtegebieden

De burgemeester brengt ter kennis dat een publieke inspraak wordt georganiseerd van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden.

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Datum van het bericht: maandag 30 juli 2018
Huidig nieuwsoverzicht