Naar inhoud

Gunstig advies voor beperkte uitbreiding Adams NV indien voorwaarden voldaan

De firma Adams Polendam diende een aanvraag tot planologisch attest in voor de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. De Vlaamse Overheid is bevoegd om over die aanvraag een beslissing te nemen. Het college van burgemeester en schepenen werd om advies gevraagd en geeft gunstig advies over de uitbreiding op kort termijn mits Adams aan een aantal duidelijke voorwaarden voldoet. De uitbreiding op lange termijn werd ongunstig geadviseerd.

uitbreiding Adams NV met bufferzones

Adams Polendam diende in augustus 2016 een aanvraag tot planologisch attest in. De aanvraag omvat de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, waarbij op korte termijn een overdekte stalplaats voor vrachtwagens en machines wordt voorzien, evenals bijkomende verharding voor het stallen van containers, circulatie en parking in open lucht. Op lange termijn wenst Adams een tweede hal te voorzien voor het stallen van machines en voor stockage van producten en fracties, alsook bijkomende verharding voor de buitenopslag voor producten en grondstoffen en als circulatieruimte.


Door de aard van de aanvraag is de Vlaamse Overheid de bevoegde overheid om over deze aanvraag tot planologisch attest een beslissing te nemen. Het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd een advies te geven. Daarbij hebben zij rekening gehouden met het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan (GRS). Het huidige GRS bepaalt immers dat de uitbreiding van het bedrijf zich moet beperken tot de bestaande terreininname zolang er niet wordt ingezet op een betere relatie met het kanaal. En er dus garanties zijn dat er aanzienlijk meer kan worden ingezet op vervoer over het water.

 Het gemeentebestuur is van mening dat bij de realisatie van projecten met deze omvang het noodzakelijk is om de omwonende en gemeente tijdig te betrekken bij het project. Dat kan door de dialoog aan te gaan met de verschillende partners tijdens informatievergaderingen en bijkomende andere communicatie. De gemeente kan samen met het bedrijf deze informatievergaderingen organiseren.

De gevraagde uitbreiding op korte termijn wordt gunstig geadviseerd door het gemeentebestuur op voorwaarde dat:

  • de problematiek van de weegbrug eveneens wordt meegenomen.
  • de bufferzone rondom het bedrijf bedraagt minstens 30 meter én 15 meter extra binnen het agrarisch gebied wat betreft de achterzijde (noordkant) van het perceel in eigen beheer.
  • deze bufferzone volledig wordt aangelegd.
  • het stallen van containers aan de overkant van het bedrijf (op gronden van de VlaamseWaterweg) wordt beëindigd.
  • een gratis grondafstand in functie van een mogelijke toekomstige herinrichting van de Polendam mogelijk moet zijn.
  • garanties worden gegeven dat er aanzienlijk meer kan worden ingezet op vervoer over water en de relatie met het kanaal enorm wordt verbeterd. Er moet vooral aandacht zijn voor de weggebruikers en de fietsers.
  • een traject wordt opgestart om de buurtbewoners meer te informeren in het kader van gewenste uitbreiding en aanpassingen aan het bedrijf die invloed hebben op de buurt.

De gevraagde uitbreiding op lange termijn wordt ongunstig geadviseerd. 

Het Vlaams Gewest houdt een openbaar onderzoek van 16 augustus 2017 tot en met 14 september 2017.

Meer informatie? dienst stedenbouw - tel. 014 62 25 87 - e-mail: stedenbouw@beerse.be

Datum van het bericht: donderdag 14 september 2017
Huidig nieuwsoverzicht