Naar inhoud

Managementteam (MAT)

Volgens het gemeentedecreet en het OCMW-decreet hebben gemeente en OCMW elk een managementteam of MAT:

"Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de [gemeentelijke diensten / diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn] bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de [gemeentelijke diensten / diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn], alsook de interne communicatie."

In Beerse is er intussen geen apart MAT meer van de gemeente en het OCMW. In het organogram van 2015 is enkel nog het kernMAT voorzien, het gezamenlijke managementteam van gemeente en OCMW. Het kernMAT bestaat uit de secretarissen en de financieel beheerder (Tinneke Claeys, Sofie Damen en Rob Hendrickx), de clustercoördinatoren (Elle Verwaest van Organisatie & Ontwikkeling en Tinne Peeters van Burger & Welzijn, later ook de coördinator Wonen & Werken) en de stafmedewerkers en kwaliteitscoördinator (Lutgard Van Oerle, Tim Willekens en Geri Haest). Ook de burgemeester en andere personeelsleden kunnen deelnemen aan het managementteam.

Het kernMAT vergadert in principe tweewekelijks op donderdagvoormiddag. In het algemeen bespreekt het alles wat van belang is voor de hele organisatie: de visie, doelstellingen en planning, het financieel beheer en het personeelsbeheer, de dienstverlening, de interne communicatie. Het kernMAT kan daarover ook adviezen geven aan het bestuur.