Klokkenluidersmelding

Inhoud

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken op geldende regelgeving en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Deze procedure is bedoeld om als medewerker of andere persoon die samenwerkt met het lokaal bestuur inbreuken te melden.

Een klokkenluidersmelding gaat over vermoedens van fraude of corruptie, ofwel een handeling of nalatigheid die

 • onrechtmatig is (ze gaat in tegen de geldende regelgeving);
 • of die het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.


Wie een overtreding meldt, is beschermd tegen represailles. De identiteit van de melder wordt geheim gehouden en de melding valt niet onder het inzagerecht tenzij de melder toestemming geeft.

Anonieme meldingen zijn toegestaan, maar houd er rekening mee dat de melding dan duidelijk genoeg moet zijn aangezien de behandelaar je niet kan contacteren voor meer informatie.

Voorwaarden

 • Je bent (ex- of toekomstige) medewerker van het lokaal bestuur, of je werkt met het bestuur samen als
  • lid van bestuursorgaan;
  • vrijwilliger;
  • stagiair;
  • (onder)aannemer of leverancier.
 • En je hebt weet of redelijke vermoedens over een inbreuk op geldende regelgeving.

Procedure

Stap 1: Melding 

a. Interne melding

 • Wanneer je als medewerker van het lokaal bestuur een overtreding van de regels vaststelt, kan je dat melden aan de algemeen directeur:
  • digitaal via klokkenluider@beerse.be;
  • via brief aan Algemeen directeur - Heilaarstraat 6 - 2340 Beerse. Schrijf op je envelop duidelijk 'vertrouwelijk' zodat die niet geopend of gescand wordt;
  • via telefoon;
  • via een persoonlijk gesprek.
 • Bij een melding via telefoon of persoonlijk gesprek en als je ermee instemt, kan een opname gemaakt worden ter bewaring en kan een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

b. Externe melding

 • Ben je zelf geen werknemer van het lokaal bestuur, maar werk je met het bestuur samen en heb je een overtreding vastgesteld?
 • Of ben je wel werknemer van het lokaal bestuur, maar
  • heb je al een interne melding gedaan zonder gevolg?
  • meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat?
 • Dan kun je ook een melding maken bij het externe meldpunt. Voor lokale besturen is dat Audit Vlaanderen.

2. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

 • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
 • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
 • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt. 

3. Gevolg van je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet: 

 • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
 • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
 • Let wel: Audit Vlaanderen kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Uitzonderingen

Wie geen werkrelatie heeft met het lokaal bestuur (zie 'voorwaarden') kan geen gebruik maken van deze procedure, wel van de klachtenprocedure (zie 'gerelateerde items' onderaan).

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018: Titel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 6

Voor wie

Burger, Onderneming

Gerelateerde items