Hemelwater- en droogteplan

Inhoud

Gezond zijn is één ding, maar aan gezond wonen hechten we ook steeds meer belang. We móeten wel. Want de klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en hun omgeving en infrastructuur anders in te richten.

Over dit project

Gezond zijn is één ding, maar aan gezond wonen hechten we ook steeds meer belang. We móeten wel. Want de klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en hun omgeving en infrastructuur anders in te richten. Ook in Beerse kennen we onze probleemzones: vooral in de lage gebieden rond de Laak en de Diepteloop wordt de wateroverlastproblematiek erger. Slim omgaan met water is dus de boodschap. Een ambitieus hemelwater- en droogteplan kan daarbij helpen.

Waterschaarste versus wateroverlast

Langere droge periodes en overvloedige regenbuien wisselen elkaar steeds vaker af, met (water)overlast en schade tot gevolg. In droge periodes kan het grondwater heel laag staan. Daardoor geraken bomen en gewassen moeilijk aan voldoende water en drogen natuurlijke vijvers uit. In en rond ons huis moeten we het gebruik van 'gratis' regenwater beperken en voor onze toiletten en wasmachines sneller overschakelen op leidingwater.

In de zomer van 2018 was de waterschaarste zelfs zo groot dat er verregaande maatregelen tegen verspilling opgelegd werden. We mochten geen auto's wassen of zwembaden vullen met leidingwater. Tuinen mochten we er niet mee besproeien. En alles wijst erop dat we in de toekomst nog vaker die maatregelen zullen moeten volgen.

Gewapend tegen klimaatverandering

Om onze gemeente structureel te wapenen tegen het veranderende klimaat heeft het lokaal bestuur samen met rioleringsnetbeheerder Fluvius en een aantal andere betrokken partners een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Dat bestaat uit 3 grote delen:

  • een analyse van de huidige situatie, met vaststelling van de gekende probleemzones en oorzaken
  • een projectie op toekomst: waar verwachten we nog bijkomende overlast, uitgaande van de klimaatevolutie die we nu zien?
  • een actielijst met de initiatieven die het lokaal bestuur en haar partners zullen nemen


Het gaat hier dus niet alleen over het ontwerp van wegen en de aanleg van gescheiden rioleringen, maar ook over de ontharding van pleinen en straten, het sensibiliseren van inwoners, ruimtelijke ordening, handhaving (correct aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) en herinrichting van groenzones. Daarbij houden we telkens vast aan hetzelfde principe: we moeten het probleem bij de bron aanpakken en ervoor zorgen dat regenwater zoveel mogelijk in de bodem kan infiltreren daar waar het neervalt. Want water dat afstroomt naar rioleringen en beken, kan bij hevige regenval voor wateroverlast zorgen. En als regenwater niet in de bodem kan doordringen, zakt ook het grondwaterpeil en dat is dan weer erg nadelig voor onze natuur, zeker in droge(re) periodes.

Klimaatvriendelijk en waterbewust

In onze volgende nieuwsbrieven en op onze sociale media zullen we regelmatig specifieke aspecten uit het hemelwaterplan uitlichten en aangeven hoe ook jij kan helpen om van 2340 een waterbewuste en klimaatvriendelijke en -bestendige gemeente te maken.