Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het lokaal bestuur. De raad beslist over alle gemeentelijke aangelegenheden, tenzij het gaat om zaken die werden toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen.

De leden van de gemeenteraad zijn dezelfde als die van de raad voor maatschappelijk welzijn: 25 inwoners van Beerse die werden verkozen voor een periode van zes jaar.

Vergaderingen

De raden vergaderen minstens tien keer per jaar. Gewoonlijk is dat elke laatste donderdag van de maand, behalve in februari en juli, in de raadzaal van Tempelhof. Omdat de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dezelfde zijn, worden de vergaderingen aansluitend op elkaar gehouden.

De vergaderingen zijn openbaar: iedereen mag de zitting bijwonen. Enkel de besprekingen die over personen gaan, worden achter gesloten deuren gehouden tijdens een 'geheime' of 'besloten' zitting. Aan het begin van elke gemeenteraad heeft het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen.

Agenda en beslissingen

We publiceren van elke raad de agenda, het verslag en de audio-opnamen op onze website.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen