Naar inhoud

Gemeentelijk budget

Vroeger spraken we over de gemeentebegroting. Met het nieuwe gemeentedecreet is dit niet meer de begroting, wel het ‘budget’. Het budget is een document met een raming van alle ontvangsten en alle uitgaven die het gemeentebestuur in een jaar wil realiseren.

Een budget wordt dus:

- jaarlijks opgesteld door de diensten en het college van burgemeester en schepenen
- ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
- voor nazicht en controle toegezonden aan het provinciebestuur

Het gemeentebestuur moet (verplicht) zorgen voor een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven. Een planning is dus noodzakelijk. Er zijn de verplichte uitgaven zoals bijvoorbeeld de personeelskosten, afbetaling van de schulden, de werkingskosten van de diensten, ….
Daarnaast plant het gemeentebestuur diverse grote projecten zoals wegeniswerken, renovatie van gemeentegebouwen, subsidies aan verenigingen, … . Deze uitgaven kunnen pas ingeschreven worden in het budget als er voldoende inkomsten tegenover staan.

De ontvangsten en uitgaven worden afzonderlijk en zeer gedetailleerd ingeschreven per gemeentedienst (bv. openbare werken, scholen, cultuur, sport, bibliotheek, kinderopvang, huisvuilophaling, administratie, brandweer, OCMW, politie).

Als inwoner mag je het budget van de gemeente inkijken. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de dienst financiën - tel. 014 62 25 93.

Overzicht