Geïntegreerde ruimtelijke visie op kantoorlocaties Beerse

Beerse is zich erg bewust van het feit dat we voor een aantal belangrijke uitdagingen staan als het aankomt op ruimte. Om toekomstgericht te denken en om proactief in te zetten op wat ons te wachten staat, nam de gemeente reeds een aantal initiatieven, met onder meer de opmaak van een visie op kernversterking, een hemelwaterplan, een mobiliteitsplan, een woonomgevingsplan en een warmteplan, enz.

In 2021 werd een geïntegreerde ruimtelijke visie op duurzame kernen in Beerse opgesteld. Deze visie vertrekt van een aantal concrete uitdagingen voor de gemeente (handel, klimaat, mobiliteit, demografie, ...) en legt de strategische lijnen vast voor het ruimtelijk beleid in Beerse. Aan de hand van een woonzoneringskaart werd het woonbeleid verder verfijnd.

In de geïntegreerde ruimtelijke visie op kantoorlocaties bouwen we verder op de krachtlijnen van die geïntegreerde ruimtelijke visie duurzame kernen. Deze concrete beleidsvisie dient de vergunningsaanvragen voor kantoren bewust te kunnen sturen naar de meest geschikte locaties en typologie. De uitbouw van duurzame en toekomstgerichte kernen staat ook in deze visie centraal. De ambities van Beerse voor het locatiebeleid kaderen eveneens binnen de Vlaamse en provinciale beleidsvisies die volop in opmaak zijn. Zowel de principes uit het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen (in opmaak) als de principes en ruimtelijke analyses uit het Ruimtelijk Beleidsplan van de Provincie Antwerpen (in opmaak) vormen mee de basis van deze visie en krijgen op deze manier een lokale doorvertaling.

De gemeenteraad heeft d.d. 24/11/2022 de “Geïntegreerde ruimtelijke visie op kantoorlocaties Beerse” goedgekeurd.