Geïntegreerde ruimtelijke visie op duurzame kernen Beerse

De geïntegreerde ruimtelijke visie op duurzame kernen Beerse vertrekt vanuit een uitgebreide analyse van de uitdagingen waar Beerse de komende jaren voor staat op vlak van ruimte, mobiliteit, klimaat en demografie.  

Daarnaast formuleert ze duidelijke ambities op vlak van open ruimte, de ontwikkeling van voorzieningen en (economisch) leefbare kernen, de transitie naar duurzame mobiliteit en ruimtelijke kernversterking op maat.

Bij deze kernversterking wordt veel aandacht geschonken aan de eigenheid en de noden van de verschillende kernen in onze gemeente (Beerse Centrum, Vlimmeren, den Hout, Heilaar). Het doel is om overal een woonaanbod te realiseren op maat van de behoefte en de verdichtingsvragen af te leiden naar plekken die tot een verduurzaming van het woonweefsel en transport leiden. Deze verdichtingsvragen worden ingezet om meer kwaliteit te genereren binnen de woonkernen (bv. de realisatie van zachte verbindingen, publieke ruimte, open ruimte,...) maar ook verhoging van de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer.

Ook voor de woonwijken en woonlinten buiten de kernen wordt een toekomstperspectief geformuleerd, evenals voor de woonreservegebieden. Hierbij ligt de nadruk op behouden van de bestaande woonkwaliteit en maximaal inzetten op open ruimte. 

De conclusies van de visie worden gebundeld in zoneringskaarten voor het woonbeleid. 

De gemeenteraad heeft d.d. 25/03/2021 de “geïntegreerde ruimtelijke visie op duurzame kernen Beerse” goedgekeurd en bevestigde hierbij deze visie toe te passen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, overeenkomstig de omzendbrief beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van de provincie Antwerpen.