Gemeentelijke beleidsvisie wonen

De gemeentelijke beleidsvisie wonen is een verdere uitwerking van de geïntegreerde ruimtelijke visie op duurzame kernen voor Beerse. Er wordt ingezet op een versterking van de verschillende deelkernen van Beerse, ‘de groeipolen’. Het opzet is om zoveel mogelijk van de noodzakelijke bijkomende woningen hierin op te vangen en de groei daarbuiten sterk tot zeer sterk af te remmen. Om hieraan sturing te geven werden verdere richtlijnen uitgewerkt.

Vooreerst kan je in de gemeentelijke beleidsvisie wonen de mogelijkheden van verdichtingsprojecten in de bestaande straatwand aftoetsen en randvoorwaarden terugvinden voor o.a. inbreidingsprojecten. Het toepassen van een bepaalde woning- en gebouwtypologie hangt namelijk sterk samen met de ruimtelijke context.

Daarnaast worden een aantal ambities voor de kernen doorvertaald naar ontwerprichtlijnen op projectniveau.

Tot slot wordt de focus gelegd op de woonkwaliteit van projecten op zich. Dit zowel voor een individuele woning, een meergezinswoning of een ruimer woonproject met verschillende woonentiteiten.

De gemeenteraad heeft d.d. 25/08/2022 de “gemeentelijke beleidsvisie wonen” goedgekeurd en bevestigde hierbij deze visie toe te passen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, overeenkomstig de omzendbrief beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van de provincie Antwerpen.